תקנון האתר

 1. הגדרות

למונחים המוגדרים בתקנון זה תהיינה המשמעות שלהלן:
א. "החברה" – חברת טוטאל אימרז'ן בע"מ, ח.פ. 51-412034-4 מרחוב דבורה הנביאה 121, בניין 2, קומה 3 אצל Merkspace, טלפון: 03-5400710, דוא"ל: info@ti-swim.co.il
ב. "האתר" – אתר האינטרנט ti-swim.co.il
ג. "הלקוח" – כל אדם הרוכש את השירותים או המוצרים המוצעים דרך האתר.
ד. "המשתמש" – כל אדם הגולש או עושה שימוש באתר ו/או העושה שימוש במידע הקיים בו.

 2. כללי

א. תקנון זה להלן מסדיר את היחסים בין החברה לבין המשתמש או הלקוח.
ב. האתר משמש בין השאר גם כאתר מידע וגם כחנות וירטואלית לממכר מוצרי שחייה, בהם משקפות, תקליטורי DVD, בגדי ים, כובעי ים, טמפו טריינר, שעונים, ציוד שחייה וכד' (להלן: "המוצרים") והוא בבעלות החברה ומנוהל על ידה.
ג. כל הזמנה ו/או רכישה דרך האתר, לרבות באמצעות שיחה עם נציג מכירות ו/או בקשה לקבלת מידע כפופות להוראות תקנון זה, וכי בכפוף לדין החל, לא תהיה למשתמש או ללקוח ו/או או למי מטעמם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור לכך.
ד. החברה תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הסביר ובכל זמן לשנות ו/או לעדכן את התקנון וכל זאת ללא צורך במתן התראה מוקדמת. שינוי בתקנון ייכנס לתוקף מרגע פרסומו באתר.
ה. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות התקנון לבין פרסום אחר כלשהו, תגברנה הוראות תקנון זה.
ו. החברה פועלת על פי הוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 והתקנות שהותקנו מכוחו (ביחד להלן: "חוק הגנת הצרכן"), ביחס לכל רכישה של מוצר או שירות המבוצע על ידי "צרכן" כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן. במקרים בהם קיימת סתירה בין הוראות חוק הגנת הצרכן להוראות התקנון, גוברות הוראות חוק הגנת הצרכן.
ז. כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים.
ח. מחירי המוצרים כוללים מע"מ (היה וחל תשלום מע"מ על הרכישה על פי חוק).
ט. המחירים כוללים דמי משלוח.
י. החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך במתן הודעה מוקדמת.
יא. תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את החברה. כן מוסכם ומובהר, כי החברה תשתדל לעשות את מיטב יכולתה כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר.
יב. החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות וכי, בכפוף לדין החל, החברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
יג. זמינות המידע והשירותים והמוצרים המוצעים במסגרת האתר אינה תמידית ולעיתים אף כפופה להסכמים של החברה ו/או מי מטעמה עם צדדים שלישיים, לפיכך החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן ו/או לבטל ו/או להסיר יישום, שירות, מוצר או תוכן ספציפי מהאתר, מעת לעת, באופן מיידי וללא התראה מראש ובכפוף לדין החל, למשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.
יד. החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הפריטים שתמונותיהם מופיעות באתר.
טו. החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. החברה רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך במתן כל הודעה מוקדמת.
טז. תקנון האתר חל על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם, טאבלטים וכיו"ב). כמו כן תקנון האתר חל על השימוש באתר, בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
יז. רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
יח. מטעמי נוחות בלבד התקנון כתוב בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
יט. קבוצות אימון:
     1. החברות בקבוצת האימון הינה אישית ואיננה ניתנת להעברה.
     2. החברות בקבוצות האימון מותנית בהצגת אישור רפואי לעסוק בספורט בכלל ושחייה בפרט ובמילוי הצהרת בריאות.
     3. הארכת ההשתתפות בקבוצות האימון תהיה כפופה לתעריפי דמי החבר והתנאים האחרים התקפים בעת הארכה.
     4. בחלק מהסניפים בהם TI פועלת, קיימת דרישה של המתקן לכניסה בהצגת תעודה/כרטיס אישי עם תמונה. השימוש בכרטיס הינו אישי ואינו ניתן להעברה. על המתאמנים להציג כרטיס זה בכל ביקור בבריכה, אי הצגת הכרטיס עלולה למנוע את כניסת המתאמן לבריכה.

 3. מידע שיווקי

א. החברה רשאית, אך לא חייבת, לשלוח ללקוחותיה פרסומים, מבצעים, הנחות, עדכונים, חידושים וכדומה (ביחד: "דיוור שיווקי") מעת לעת, בין היתר באמצעות הודעות דואר אלקטרוני או SMS, בכפוף לקבלת הסכמת הנמען בהתאם לאמור בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 (להלן: "חוק התקשורת"). על אף האמור, בהתאם להוראת סעיף 30א(ג) לחוק התקשורת, תהא החברה רשאית לשלוח אל הנמען דיוור שיווקי בעניין מוצר ו/או שירות שרכש הנמען מהחברה ו/או בעניין מוצרים ו/או שירותים מסוג דומה להם, אף ללא הסכמתו.
ב. הלקוח יכול לבחור בכל עת להפסיק לקבל דיוור שיווקי מהחברה וזאת ע"י פנייה בכתב לחברה (לפרטים המפורטים בסעיף 1(א) לעיל), או דרך פנייה לחברה באופן בו שוגר הדיוור השיווקי, לפי בחירת הלקוח.

 4. מתחייבים שתצאו שחיינים (קורס בסיסי)

אנחנו לוקחים אחריות! אנחנו מתחייבים שבסיום הקורס התלמידים יהיו מסוגלים לשחות חתירה בריכה אחת בסגנון חלק וללא מאמץ, באופן משביע רצון. כדי להתרשם ולהבין – צפו כאן. את זה אף בי"ס/ מורה לשחייה אחר לא מבטיח! כאן המקום להדגיש שהאחריות מונחת גם על כתפי התלמידים! כדי להצליח יש לעשות שני דברים:

1.   להגיע לכל השיעורים
2.   
לתרגל בין שיעור לשיעור: פעמיים-שלוש בשבוע – 20-30 ד' כל פעם

אם אחרי 10 שיעורים התלמידים עדיין לא שוחים בריכה, כל מה שנדרוש הוא לרכוש עוד 5 שיעורים במחיר מופחת מאוד. ואם אחרי 15 שיעורים התלמידים עדיין לא למדו לשחות חתירה, נמשיך ללמד על חשבוננו עד שנגיע להצלחה.
מדוע אנו דורשים לרכוש עוד 5 שיעורים?
כי אנחנו חיים בישראל ואלמלא הדרישה, בסוף כל קורס היינו מקבלים מצעד של בקשות להמשך לימוד. הדרך שלנו לנטרל בקשות לא הוגנות היא לבדוק את רצינות הלקוחות והמחויבות שלהם להצלחה. מי שמשקיע עוד כסף נחוש להצליח ואנו משוכנעים שזה יקרה, גם אם זה ייקח עוד כמה שיעורים. יש לא מעט אנשים שעברו טסט שלישי ורביעי אבל בסוף למדו ונוהגים.
החברה שלנו מתקיימת וגדלה וצומחת רק בזכות פה לאוזן. בעקבות לקוחות מרוצים שמביאים עוד לקוחות מרוצים. אז בכל פעם שקורה מצב של לקוחות לא מרוצים– אנחנו דואגים להפוך אותם למרוצים ולדאוג שהם יצליחו. אחרי למעלה מעשור של פעילות, אפשר לספור על אצבעות יד אחת את התלמידים שנזקקו לשיעורים נוספים הדבר בנפשינו!

*יודגש כי יש לכבד את תקנון המתקן (בריכה). הכניסה לשיעורי/אימוני TI מקנה כניסה לבריכה עד 15 ד לפני השיעור וחצי שעה מסיומו לטובת מקלחת. חל איסור להשתמש במתקני הבריכה לרבות ג'קוזי, סאונה ומתקנים אחרים במתחם. השימוש המותר הינו רק בבריכת השחייה (בשעת השיעור) והמקלחות.

 5. מדיניות ביטול, הקפאה וזיכוי

א. הלקוח יהיה רשאי לבטל רכישת מוצר או שירות בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, כפי שיעודכן מעת לעת, על ידי מסירת הודעת ביטול לחברה. למען הסר ספק, הודעת ביטול צריכה להימסר למשרדי TI בטלפון .03-5400710 הודעות בדוא"ל או בפקס ללא אישור לא תחשבנה כהודעות מחייבות.
ב. לגבי מוצר – הלקוח יהיה רשאי לבטל את עסקת רכישת המוצר מיום הרכישה ועד 14 יום מיום קבלת המוצר.

לגבי שירות (מנוי או קורס):

במקרה של ביטול עסקת הרכישה על ידי הלקוח, תחייב החברה את הלקוח בתמורה היחסית בגין השירותים שניתנו ללקוח עד מועד הביטול  בהתאם למחירון החברה באותה עת  (אשר יחושב על בסיס תמחור של שיעור בודד) והכל כמפורט לעיל ולהלן.

שינוי שיבוץ לקורס בסיס במתכונת קבוצתית לפני תחילת הקורס או במהלך הקורס:

לקוח שיבקש לשנות את השיבוץ שנקבע לו במעמד רכישת הקורס, יוכל לעשות זאת לא יאוחר מ- 10 ימי עסקים מפתיחת הקורס. במקרה ושינוי השיבוץ יתבקש מתחת ל-10 ימי עסקים לפני תחילת הקורס ו/או במהלך הקורס, יחויב הלקוח  ב- 200 ₪ דמי שינוי שיבוץ.

ביטול קורס בסיסי לפני תחילת הקורס:

 1. במקרה של ביטול ההשתתפות בתוך 14 ימים מיום הרישום, ובלבד שהביטול ייעשה 7 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות קודם למועד תחילת הקורס, ישלם הנרשם דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הקורס או 100 ₪, לפי הנמוך מבין שניהם.
 2. במקרה של ביטול ההשתתפות שלא בנסיבות המפורטות בס"ק (1) לעיל, ובלבד שבוצע בפרק זמן של 7 ימי עסקים או יותר לפני תחילת הקורס, ישלם הנרשם דמי ביטול בסך של 200 ₪.
 3. במקרה של ביטול ההשתתפות שלא בנסיבות המפורטות בס"ק (1) לעיל שבוצע 7 ימי עסקים או פחות לפני תחילת הקורס, ישלם הנרשם דמי ביטול בסך של 400 ₪.

ביטול קורס בסיסי לאחר תחילת הקורס:

 1. המועד הקובע לעניין חישוב החזר כספי ששולם בגין הקורס יהיה תאריך קבלת הודעתו של הנרשם על ביטול ההרשמה או הפסקת השתתפות. הודעת הביטול צריכה להימסר בטלפון  03-5400710 כאמור בס"ק א' לעיל.
 2. ביטול ההשתתפות לאחר שהנרשם החל את הקורס, הוא יחויב ב 10% ממחיר המחירון על כל שיעור שניתן, ובנוסף 400 ₪ דמי ביטול.

הקפאת קורס בסיס והמחאתו:

אין אפשרות להקפיא את הקורס.
לא ניתן להמחות את ההשתתפות לאדם אחר.

ביטול שיעור פרטי מבוגרים

הודעה על ביטול שיעור פרטי מכל סוג (במסגרת קורס TI Basic פרטי או שיעורי הסתגלות) תתבצע בהודעה טלפונית של 24 שעות מראש במפורט בס"ק א'. הודעה של פחות מ- 24 שעות או אי הגעה לשיעור (גם בשל מחלה) תחויב במחיר השיעור.

ויודגש:
ביטול בשל בעיה רפואית אינה פותרת מחיוב בדמי ביטול לפי המפורט בתקנון זה.

השלמת שיעורים בקורס בסיסי במתכונת קבוצתית:

לא ניתן לבטל שיעורים בקורס בסיסי במתכונת קבוצתית. תלמיד אשר יעדר משיעור במתכונת קבוצתית, יהיה זכאי לשיעור השלמה אחד בשבוע האחרון של הקורס (שבוע 11).

ביטול חוג ילדים לפני תחילת החוג:

 1. במקרה של ביטול השתתפות בתוך 14 יום מרגע הרישום ו- 7 ימי עסקים לפני תחילת החוג, ישלם הנרשם 5% או 100 ₪, לפי הנמוך מבין שניהם.
 2. ביטול ההשתתפות 7 ימי עסקים לפני תחילת החוג, יחויב הנרשם ב- 200 ₪ דמי ביטול.
 3. ביטול של מתחת ל-7 ימי עסקים לפני תחילת החוג, יחויב הנרשם ב-400 ₪ דמי ביטול.

ביטול חוג ילדים לאחר תחילת החוג:

 1. במקרה של ביטול החוג, יחויב התלמיד במחיר המחירון עבור כל חודש בהם השתתף התלמיד בחוג בתוספת דמי ביטול של 400 ₪.
 2. יש להודיע עד ה- 20 לחודש על הפסקת החוג בחודש העוקב. לא ניתן להפסיק/לבטל את ההשתתפות בחוג לאחר תחילת חודש. במקרה של ביטול ההשתתפות לאחר תחילת החודש, החיוב יעשה על כל החודש והפסקת הפעילות תכנס לתוקף רק בחודש הבא.
 3. המועד הקובע לעניין חישוב החזר כספי ששולם בגין החוג יהיה תאריך קבלת הודעתו של הנרשם על ביטול ההרשמה או הפסקת השתתפות. ההודעה צריכה להימסר למשרדי TI בטלפון 035400710.
 4. התלמיד לא יחויב בדמי ביטול במקרה של ביטול החוג מטעם החברה.

הקפאת חוג ילדים:

אין אפשרות להקפיא חוג ילדים.

ביטול שיעור פרטי ילדים:

הודעה על ביטול שיעור פרטי לילדים תתתבצע בהודעה טלפונית של 24 שעות מראש במפורט בס"ק א'. הודעה של פחות מ- 24 שעות או אי הגעה לשיעור (גם בשל מחלה) תחויב במחיר השיעור.

ויודגש:
ביטול בשל בעיה רפואית אינה פותרת מחיוב בדמי ביטול לפי המפורט בתקנון זה.
*יודגש כי יש לכבד את תקנון המתקן (בריכה). הכניסה לשיעורי/אימוני TI מקנה כניסה לבריכה עד 15 ד לפני השיעור וחצי שעה מסיומו לטובת מקלחת. חל איסור להשתמש במתקני הבריכה לרבות ג'קוזי, סאונה ומתקנים אחרים במתחם. השימוש המותר הינו רק בבריכת השחייה (בשעת השיעור) והמקלחות.

 השלמות חוג ילדים:
אין אפשרות להשלים שיעורים.

ג. על אף האמור לעיל, יובהר ויודגש כי במקרה שבו תאלץ החברה לסגור את משרדיה ו/או במקרה שבו בריכות שחיה תיסגרנה, עקב אירוע מסכל ו/או נסיבות שאינן בשליטתה הבלעדית של החברה לרבות (ומבלי לגרוע) עקב אירועי כוח עליון, מלחמה, מבצע צבאי, מגיפה, שריפה, אסון טבע, רעידת אדמה, שביתה, הוראת ממשלה, החלת תקנות לשעת חירום וכיו"ב, ו/או מפאת כל כוח עליון אחר שאין באפשרות החברה למנעו במאמצים סבירים (להלן: "המניעה"), תושעה זכות הלקוח (ככל שקיימת) לביטול ו/או לזיכוי על פי סעיף זה לעיל, וזאת עד להסרת המניעה ו/או עד חזרת החברה לשיגרה, לפי המאוחר.
מובהר, כי האמור בס"ק זה לעיל אינו חל במקרים שנקבעו לפי חוק

 

6. קבוצות אימון

קבוצות אימון, מוצר חדש – Swim Free:

המוצר:

מנוי בלתי מוגבל, מאפשר ללקוח להגיע מתי שהוא רוצה, כמה שהוא רוצה ולאן שהוא רוצה. יודגש כי ניתן להירשם לאימון אחד בלבד ביום.

     א. רישום

 1. "תקופת המנוי", המנוי הוא לחודש ומתחדש באופן אוטומטי.
 2. היום הקובע את תחילת המנוי הוא "יום הרישום".
 3. היום בו יתבצע החיוב "יום החיוב" הינו יום הרישום. לדוגמא: אם לקוח נרשם ב-5 לחודש החיוב שלו יתבצע בכל 5 לחודש.

*יודגש כי יש לכבד את תקנון המתקן (בריכה). הכניסה לשיעורי/אימוני TI מקנה כניסה לבריכה עד 15 ד לפני השיעור וחצי שעה מסיומו לטובת מקלחת. חל איסור להשתמש במתקני הבריכה לרבות ג'קוזי, סאונה ומתקנים אחרים במתחם. השימוש המותר הינו רק בבריכת השחייה (בשעת השיעור) והמקלחות.

     ב. הקפאת המנוי

 1. ניתן להקפיא פעם בתקופת מנוי, לתקופה של מינימום שבוע ומקסימום חודש.
 2. ההודעה על ההקפאה צריכה להימסר לנציג החברה בטלפון 035400710.
 3. בקשת ההקפאה בדיעבד לא תאושר.
 4. תקופת ההקפאה תחל בהתאם לבקשת הלקוח ותסתיים בתום 30 יום. במידה והלקוח מבקש לסיים את ההקפאה קודם לכן, הדבר יתאפשר אך לא יהיה ניתן לבקש הקפאה נוספת בגין ימים שלא מומשו.
 5. אישור ההקפאה ישלח במייל מסודר ללקוח על ידי החברה.
 6. על תקופת ההקפאה לא ייגבה תשלום:

        6.1 הקפאה של חודש ימים:

              6.1.1 במידה וההקפאה נעשתה אחרי תאריך החיוב של אותו החודש, אזי לא ירד חיוב בחודש העוקב.

              6.1.2 במידה וההקפאה נעשתה לפני תאריך החיוב של אותו חודש, אזי לא ירד חיוב בחודש ההקפאה.

        6.2 הקפאה של פחות מחודש ימים:

              6.2.1 במידה וההקפאה נעשתה אחרי תאריך החיוב של אותו החודש, אזי בחודש הבא החיוב יתבצע רק על החלק היחסי. כלומר, אם ההקפאה היא לשבוע ימים החיוב יהיה על החלק היחסי של 3 שבועות וכך הלאה.

              6.2.2 במידה וההקפאה נעשתה לפני תאריך החיוב של אותו חודש, אזי החיוב בחודש הנוכחי יהיה רק על החלק היחסי.

 1. בתקופת ההקפאה לא ניתן להזמין אימונים באפליקציה.

     ג. ביטול מנוי

 1. ניתן לבטל את המנוי בהודעה טלפונית בלבד, שתימסר לנציג החברה.
 2. היום הקובע את ביטול המנוי הינו יום ההודעה.

        2.1 במידה וההודעה התקבלה באותו יום או לאחר יום החיוב, הלקוח יוכל לממש את המנוי עד תום תקופת התשלום.

        2.2 במידה וההודעה התקבלה לפני יום החיוב, הלקוח לא יחויב בגין חודש זה.

        2.3 אין החזר בגין חלק יחסי של החודש.

    3. כל עוד לא נתקבלה במשרדי החברה הודעה על ביטול – המנוי והחיוב ממשיך כסדרו.

   ד. חיסורים

לא ניתן לבקש הארכות מנוי בגין חיסורים.

     ה. העברת מנוי בין לקוחות ובני משפחה

לא ניתן להעביר מנוי מאדם אחד לשני.

     ו. המרת שירות בשירות קבוצות אימון

לא ניתן להמיר רכישת קורס בסיסי או חלק ממנו תמורת מנוי לקבוצות האימון. כנ"ל לגבי כל מוצר אחר ולהיפך.

     ז. סיום חברות קבוצות אימון ע"י החברה

החברה תהיה רשאית לסיים את השירות בכל עת על ידי מתן הודעה בת 7 ימים מראש ובכתב ללקוח, בכל אחד מהמקרים הבאים, על פי שיקול דעתה הבלעדי והסביר של החברה בנסיבות העניין. ואלו הם המקרים:

 1. חוסר שיתוף פעולה מצד הלקוח.
 2. התנהגות לא נאותה של הלקוח כלפי צוות עובדי החברה ו/או לקוחות החברה.
 3. הטעייה או מסירת מידע לא מספק או לא נכון לחברה.
 4. התעלמות מהנחיות החברה העלולות לסכן את הלקוח או את החברה או צדדים שלישיים.
 5. הלקוח הפר את הוראות הדין.
 6. אי תשלום במועד בגין השירותים.

החברה רשאית לסיים את חברותו של כל מתאמן במקרה של הפרת התקנון, או הוראות ההנהלה, מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהיה ההנהלה רשאית לסיים כל חברות מבלי לנמק את החלטתה וזאת בכפוף להחזר החלק הבלתי מנוצל של המנוי השוטף.

* החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל קבוצה/ קורס/ חוג, ולבצע שינויים במתקנים, בשעות וימי הפעילות.

אפליקציה:

1. החל מתאריך ה-01.01.2019 כל מתאמן מחויב בהורדת האפליקציה.

1.1 מתאמן שלא יכול להוריד את האפליקציה לנייד, יוכל לבצע את כל הפעולות גם דרך המחשב. הלקוח יצטרך לינק ייעודי לדסקטופ והאפליקציה בשולחן העבודה לא תהיה ממותגת.

1.2 מתאמן ששכח את הסיסמא לאפליקציה יבצע שחזור סיסמא עצמאית.

2. על כל מתאמן להזמין ולשריין מקום מראש לכל אימון:

2.1 כל יום חמישי בשעה 13:00, נפתחת ההרשמה לאימונים לשבועיים קלנדרים הבאים. ניתן להירשם לאימונים עד תחילת האימון במידה ויש מקום.

2.2 לקוח שאין באפשרותו להגיע לאימון אליו נרשם, באחריותו להסיר את שמו מהרשימה.

3. ביטולי אימונים:

         3.1 ניתן לבטל אימונים באופן הבא:

3.1.1 אימוני בוקר (אימונים המתקיימים בין השעות 06:00 – 11:00)– ניתנים לביטול עד השעה 21:00 ביום שלפני.

3.1.2 אימוני ערב (אימונים המתקיימים בין השעות 18:00 – 22:00)– ניתנים לביטול לכל המאוחר 4 שעות לפני תחילת האימון. לדוגמא: הוזמן אימון לשעה 19:00, ניתן לבטלו עד שעה 15:00.

         3.2 "ביטול מאוחר"- ביטול אימונים שלא בטווח השעות בסעיפים 3.11 ו-3.1.2 בקטגוריית מתאמנים:

3.2.1 צבירה של 3 ביטולים מאוחרים במהלך חודש קלנדרי, תגרור חסימה לשלושה ימים, בתחילת החודש העוקב

3.3 בכל הזמנת אימון האפליקציה מבקשת אישור על ההזמנה. לאחר אישור ההזמנה, לא ניתן לבטל את האימון וחלה על הלקוח מדיניות ביטולי האימונים.

         3.4 לקוח שלא יבטל את הרשמתו ויעדר, המערכת תחסום אותו בצורה אוטומטית ל-3 ימים בתחילת החודש העוקב. כלומר, המערכת מבטלת את הרישומים במהלך ימי החסימה, ולא מאפשרת להזמין מקום בימים אלו.

3.5 בכל המקרים המתוארים לעיל, תתקבל נוטיפיקציה אצל הלקוח המסבירה את סיבת החסימה.

4. הגעה לאימונים ללא רישום:

4.1 במידה ויש מקום באימון, יזמין מקום לאימון באפליקציה באותו הרגע ויורשה להיכנס לאימון.

4.2 במידה והאימון כבר החל רק המדריך יוכל להוסיפו לרשימה לפי שם מלא ועד סוף אותו יום קלנדרי (00:00).

4.3 במידה ואין מקום באימון המתאמן לא יורשה להיכנס לאימון.

4.4 לא ניתן לעדכן נוכחות ו/או להוסיף מתאמנים אחרי השעה 00:00 של אותו יום קלנדרי.

5. רשימת המתנה:

5.1 ניתן להזמין מקום לאימון מלא ולהיכנס לרשימת המתנה.

5.2 אנשים מרשימת ההמתנה יכנסו בצורה אוטומטית לאימון במידה ויתפנה מקום עד שעתיים לפני תחילת האימון.

5.3 כאשר המערכת מזהה ביטול רישום, המתאמן הראשון מרשימת ההמתנה יכנס אוטומטית כחלק מהאימון. במקביל ישלח אליו עדכון מהאפליקציה ומייל.

5.4 ניתן לבטל רישום זה עד 15 דקות לאחר כניסתו מרשימת ההמתנה לאימון, פעולה זו לא תיחשב כ"ביטול מאוחר".

5.5 כל ביטול מעבר לזמן הרשום בסעיף 5.4 בקטגוריית מתאמנים יחשב כביטול לכל דבר.

5.6 הסרה מרשימת המתנה- במידה ומתאמן רשום ברשימת המתנה וידוע לו כי אינו יוכל להגיע לאימון, חלה עליו האחריות להסיר את שמו. במידה ואותו לקוח יכנס לאימון עקב ביטול של לקוח אחר והוא עצמו לא ביטל, יחול עליו סעיף 3 בקטגוריית מתאמנים.

6. כל מתאמן יקבל התראה באפליקציה, 3 שעות לפני תחילת האימון.

7. כל האמור לעיל מעודכן בתקנון החברה ובמייל הרישום.

קבוצות אימון מוצר ישן:

ביטול מנוי קבוצות אימון:

ניתן לבטל את המנוי בהודעה טלפונית בלבד שתימסר לנציג החברה ובמקרה זה ייכנס ביטול המנוי לתוקף בתום החודש ממועד מסירת ההודעה בכתב ("תקופת ההודעה מראש").

ויודגש:

 • אין החזר בגין חלק יחסי של החודש;
 • תקופת ההודעה מראש תיספר מתום מועד החודש הקלנדרי שבו ניתנה הודעת הביטול;
 • במידה והמנוי מבוטל באמצע התקופה הזיכוי יהיה לפי מחיר המחירון של המוצר ולא לפי מחיר התשלום לאחר ניכויים/מבצעים/הנחות.

הקפאות מנוי קבוצות אימון – ניתן להקפיא את המנוי רק במקרים הבאים:

 • במקרה של בעיה רפואית בהצגת אישור רפואי תקף. יודגש כי קיימת אפשרות הקפאה לתקופה של חודש אחד בלבד בשנה.
 • מקרה של אבל של קרוב משפחה חודש הקפאה ללא תשלום.

ההודעה על ההקפאה צריכה להימסר לנציג החברה בטלפון 035400710. את בקשת ההקפאה והאישור הרפואי יש להגיש בכתב לפני תקופת ההקפאה למייל service@ti-swim.com, בקשת ההקפאה בדיעבד לא תאושר.

סיום חברות קבוצות אימון

החברה רשאית לסיים את חברותו של כל מתאמן במקרה של הפרת התקנון, או הוראות ההנהלה, מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהיה ההנהלה רשאית לסיים כל חברות מבלי לנמק את החלטתה וזאת בכפוף להחזר החלק הבלתי מנוצל של המנוי השוטף.

המרת שירות בשירות קבוצות אימון

א. לא ניתן  להמיר רכישת קורס בסיסי או חלק ממנו תמורת מנוי לקבוצות האימון.

ב. החברה תהיה רשאית להביא השירות לידי סיום בכל עת על ידי מתן הודעה בת 7 ימים מראש ובכתב ללקוח, בכל אחד מהמקרים הבאים  על פי שיקול דעתה הבלעדי והסביר של החברה בנסיבות העניין. ואלו הם המקרים: חוסר שיתוף פעולה מצד הלקוח, התנהגות לא נאותה של הלקוח כלפי צוות עובדי החברה ו/או לקוחות החברה, הטעייה או מסירת מידע לא מספק או לא נכון לחברה, התעלמות מהנחיות החברה העלולות לסכן את הלקוח או את החברה או צדדים שלישיים הלקוח הפר את הוראות הדין, אי תשלום במועד בגין השירותים.

ג. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל קבוצה / קורס / חוג, ולבצע שינויים במתקנים, בשעות וימי הפעילות.

7. תשלומים; אספקה ומשלוחים

א. כרטיס האשראי שבאמצעותו מבקש המשתמש לשלם עבור שירות או מוצר דרך האתר, יהא כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
ב. החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשבים שלה.
ג. החברה משתמשת בחברת לאומי כארד – חברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה המובילה בישראל לצורך בדיקת ואבטחת המידע. לאומי כארד עומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי, התשלום הנו תשלום מאובטח ועומד בתקן PCI-DSS.
ד. היה והמשתמש עושה שימוש בפרטי כרטיס אשראי של צד שלישי כלשהו, השימוש בכרטיס האשראי הנ"ל הנו על דעתו ובהסכמתו המלאה של הבעלים הרשום של כרטיס האשראי, וכי המשתמש יישא בלעדית באחריות המלאה וישפה את החברה באופן מיידי בגין כל תביעה ו/או דרישה של הבעלים של כרטיס האשראי או צד שלישי כלשהו בקשר לשימוש של המשתמש בכרטיס האשראי כאמור.
ה. המשתמש מתחייב בזאת כי כל הפרטים אותם הזין במהלך ביצוע הרכישה יהיו נכונים, מדויקים, מעודכנים ומלאים. הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים על פי דין.
ו. אספקת המוצרים שנרכשו תבוצע באמצעות חברת שילוח. זמן המשלוח למרכז חלוקה לרוב לוקח עד 14 ימי עסקים.
ז. בכפוף לאמור בדין החל, החברה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
    1. כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע.
    2. שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה ו/או הובלת המוצרים.
    3. כל סיבה שאינה בשליטת החברה.
    4. מסיבה הקשורה עם מבצע השליחות.

8. מדיניות פרטיות

א. החברה מתייחסת בכבוד לפרטיותך ומחויבת לשמור ולהגן על המידע האישי שהיא מחזיקה אודותייך. מדיניות הפרטיות להלן מתארת את האופן בו אנו אוספים מידע, סוג המידע הנאסף, אופן השימוש במידע וכן הדרך בה אתה, כנשוא המידע, יכול להסירו או לשנותו.
ב. במדיניות זו, הביטוי "מידע אישי" משמעו כל מידע הנאסף על ידי החברה או נמסר לחברה על ידיך, שבאמצעותו ניתן באופן סביר לזהות אותך ו/או מידע המוגן על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"), לרבות, אך לא רק, שם פרטי, שם משפחה, מס' ת.ז., כתובת, מספר טלפון, דוא"ל, תאריך לידה, העדפות צריכה, מידע על אמצעי תשלום וחשבון בנק. חלק מהמידע הנאסף אודותיך אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם המידע האישי אודותיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד.
ג. בעת השימוש באתר ו/או במסגרת ההתקשרות שלך מול החברה, אתה מסכים לכך שנאסוף, נשמור ונשתמש במידע האישי שלך באופן המתואר במדיניות זו. אינך חייב למסור את המידע האישי כאמור ומסירת המידע נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך, אולם, ללא מסירת המידע האישי, לא נוכל להציע לך את שירותינו.
ד. המידע האישי שנאסף יישמר במאגר המידע של החברה, המתנהל על פי דין (להלן: "המאגר") ובאחריותה. השימוש באתר ו/או בשירותי החברה, מעידים על הסכמתך למדיניות פרטיות זו וכי פרטיך יישמרו וינוהלו במאגר כאמור. השימוש במידע שבמאגר יעשה בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – למטרות המפורטות להלן.
ה. המידע האישי יישמר במאגר כאמור, בין היתר, למטרות הבאות: (א) כדי לספק לך את השירותים או המוצרים שרכשת מהחברה; (ב) ליצירת קשר כאשר החברה סבורה שקיים צורך בכך בקשר עם השירותים או המוצרים שרכשת מהחברה; (ג) לספק תמיכה ולטפל בבקשות או בתלונות; (ד) למטרות שיווק, לרבות, אך לא רק לספק לך מידע אודות המוצרים והשירותים המוצעים על ידי החברה או שותפיה העסקיים, בכפוף להוראות כל דין חל; (ה) על מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי, כשהחברה סבורה בתום לב כי עליה לעשות כן; (ו) בכל מקרה של מחלוקת או הליך משפטי מכל סוג בינך לבין החברה, או בינך לבין לקוחות אחרים או צדדים שלישיים ביחס לחברה או לשירותים או המוצרים שהיא מספקת; ו-(ז) אם החברה מארגנת מחדש את פעילות ו/או מבנה החברה במסגרת שונה, או תחת ישות משפטית אחרת, או אם היא נרכשת או מתמזגת עם ישות אחרת ובתנאי שישויות אלה מסכימות להיות מחויבות להוראות מדיניות אלה, בשינויים המתאימים.
ו. החברה תשתמש במידע האישי שלך ובמידע האחר שנאסף בקשר עם פעילותך כמפורט לעיל ותחלוק אותו עם עובדים, שותפים, קבלנים, ספקי שירותים, יועצים וחברות מסונפות אחרות למטרות המפורטות בסעיף 6(ה) לעיל.
ז. החברה מתייחסת לנושא האבטחה ברצינות רבה ועושה מאמצים רבים ומיישמת כלים ונהלים שונים על מנת להגן על המידע האישי שלך ולהבטיח שאיננו נגיש לגורמים בלתי מורשים. כלים ונהלים אלה מצמצמים אמנם את הסיכון לפרצות אבטחה אך עם זאת אינם מספקים בטחון מוחלט. אי לכך, החברה אינה יכולה להבטיח שירות חסין מכל טעויות, תקלות, יירוטי מידע בלתי חוקיים או גישה בלתי מורשת למידע השמור או לכל סיכוני אבטחת מידע אחרים, או לשמירה על פרטיות התקשורת שלך עם החברה.
ח. על-פי חוק הגנת הפרטיות, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פנייה כזאת יש להפנות לחברה, באמצעות פקס שמספרו: 15335400732 או באמצעות דואר אלקטרוני: info@ti-swim.co.il. בנוסף, אם המידע שבמאגר משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

9. אחריות החברה

א. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או ללקוח ו/או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש באתר או רכישה של מוצר או שירות באמצעות האתר, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
ב. נפלה טעות בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את החברה, בכפוף לדין החל.
ג. החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה הלקוח במוצר שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר.
ד. בכפוף לדין החל, בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר או השירות הנרכש.
ה. החברה תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוח סבור כי המוצרים שרכש באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, הוא מוזמן לפנות לשירות הלקוחות בטלפון: 03-5400710 והנהלת החברה תטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.
ו. החברה עושה כל מאמץ לספק למשתמשים באתר שירות תקין, רציף ובאיכות גבוהה. עם זאת, החברה אינה מתחייבת כי השירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או ללא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל החברה או אצל מי מספקיה.
ז. ייתכן כי במסגרת השימוש באתר עשויה החברה לספק קישורים והפניות לאתרים ודפים שונים ברשת האינטרנט, המופעלים על ידי צדדים שלישיים (להלן: "אתרים מקושרים") בהם יוכל המשתמש, בין היתר, לקבל או לרכוש מוצרים ושירותים שונים. ייתכן כי באתרים ובדפים אלו יתבקש המשתמש להירשם, למסור פרטים שונים וכו'. מוסכם כי אין לחברה כל ידיעה, שליטה או אחריות לגבי הנעשה באתרים אלו. מסירת פרטים והרשמה באתרים אלו אינה כפופה למדיניות הפרטיות של החברה אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין. הגלישה לאתרים ודפים אלו, כמו גם כל פעולה אחרת שיבצע המשתמש בקשר אליהם הינן באחריותם של המשתמש ושל בעלי האתרים המקושרים בלבד ולמשתמש לא תהיה והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים ו/או עקיפים כנגד החברה ו/או מי מטעמה הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באתרים אלו.

10. זכויות קניין רוחני

א. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, בין אם רשומים ובין אם לאו, באתר ובכל חלק בו, לרבות (ומבלי לגרוע): תכנים, שירותים המוצעים בו, עיצוב, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול באתר, בין בממשק החיצוני, בין בקוד מקור ובין בקוד יעד – הוא של החברה בלבד או של צדדים שלישיים, לפי העניין והן מוגנות על ידי חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.
ב. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק , להכניס שינויים, לפרסם, לשדר, להציג, לבצע, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או לבצע הנדסת-היפוך, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, (בין אם נרשמו ובין אם לא) תמונות וטקסטים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב. כמו כן, אין לעשות שימוש באתר באופן המהווה או שעשוי להוות הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של החברה, ללא הסכמתה המפורשת לכך בכתב ומראש.
ג. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, השם "TI – total immersion" וכן שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה של החברה בכתב ומראש.

11. הגבלת השימוש באתר

א. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה רשאית למנוע ממשתמש מלעשות כל שימוש באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:
    1. המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
    2. המשתמש הפר תנאי מתנאי תקנון זה;
    3. המשתמש מסר לחברה פרטים שגויים או לא מעודכנים בעת רכישת השירותים או המוצרים המוצעים באתר;
    4. המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצד ג' כלשהו, לרבות משתמשים אחרים באתר או בפעילות התקינה של האתר, לרבות אך לא רק, ביצוע הזמנות במרמה או ללא הרשאה.

12. חובות המשתמש

השימוש באתר כפוף לתנאים הבאים:

א. הזכות לעשות שימוש במידע, בתכנים, ובשירותים המצויים באתר נתונה לשימושו האישי והפרטי בלבד של המשתמש. אין לעשות כל שימוש מסחרי בכל אלה למטרות רווח כלשהן והמשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע, בתכנים כאמור לצדדים שלישיים כלשהם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. מובהר כי אין לעשות שימוש במידע ובתכנים המתפרסמים באתר לצורך הצגתם ברשת האינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתה של החברה לכך בכתב ומראש ובכפוף לתנאי ההסכמה כאמור, אם וככל שתינתן. המשתמש מתחייב כי, למעט על פי הקבוע במפורש בתקנון זה, המשתמש יימנע מלאגור מידע ותכנים הכלולים באתר באמצעות תוכנות מסוגים שונים או יפיץ מידע ותכנים כאמור ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית או לכל מטרה אחרת.
ב. המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר, במידע, בתכנים, בשירותים המופצים או הכלולים בו אך ורק על פי החוק ובהתאם להוראות תקנון זה.
ג. המשתמש מתחייב שלא לקשר (link) לאתר ו/או להשתמש בו ו/או במידע, בתכנים, ובשירותים הכלולים בו לצורך העלאה, הורדה, הפצה, פרסום או שידור של: (1) מידע או חומר אחר באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת פרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת; (2) מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות או תוכן בלתי ראוי; (3) מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב של החברה ו/או של צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר; או (4) מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מראש ובכתב של החברה.
ד. המשתמש מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או המידע ו/או התכנים הכלולים בו ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לאתר ו/או לחברה ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.
ה. המשתמש מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה, במקרים בהם החברה תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם תנאי השימוש ו/או כל דין, היא תהיה רשאית להפסיק פעילותו של המשתמש בשירותי האתר, לרבות על ידי חסימת מספר IP, להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש לרשויות הרלוונטיות ו/או לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של החברה, כי הינם נפגעים מפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או זכויות צדדים שלישיים.

13. שונות

א. כל מחלוקות, טענות ותביעות בקשר לאתר לרבות, אך לא רק, בקשר עם התכנים והשירותים/המוצרים המצויים או המוצעים בו, ידונו על פי דיני מדינת ישראל, ללא כללי ברירת הדין שלהם. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב יפו והצדדים שוללים במפורש סמכות של כל בית משפט אחר לעניין זה.
ב. היה והוראה מהוראות תקנון זה תיקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט, אשר לא בוטלו או צומצמו.
ג. כל השתהות של החברה בקיום זכות המגיעה לה או אי עמידה שלה על זכות המגיעה לה לפי תקנון זה או על פי דין, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור של החברה על זכות כאמור.

11.06.2020