מדיניות ביטול וזיכוי

א. הלקוח יהיה רשאי לבטל רכישת מוצר או שירות בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, כפי שיעודכן מעת לעת, על ידי מסירת הודעת ביטול לחברה. למען הסר ספק, הודעת ביטול צריכה להימסר למשרדי TI בטלפון .03-5400710 הודעות בדוא"ל או בפקס ללא אישור לא תחשבנה כהודעות מחייבות.
ב. לגבי מוצר – הלקוח יהיה רשאי לבטל את עסקת רכישת המוצר מיום הרכישה ועד 14 יום מיום קבלת המוצר.

לגבי שירות (מנוי או קורס):

במקרה של ביטול עסקת הרכישה על ידי הלקוח, תחייב החברה את הלקוח בתמורה היחסית בגין השירותים שניתנו ללקוח עד מועד הביטול  בהתאם למחירון החברה באותה עת  (אשר יחושב על בסיס תמחור של שיעור בודד) והכל כמפורט לעיל ולהלן.

שינוי שיבוץ לקורס בסיס במתכונת קבוצתית לפני תחילת הקורס או במהלך הקורס:

לקוח שיבקש לשנות את השיבוץ שנקבע לו במעמד רכישת הקורס, יוכל לעשות זאת לא יאוחר מ- 10 ימי עסקים מפתיחת הקורס. במקרה ושינוי השיבוץ יתבקש מתחת ל-10 ימי עסקים לפני תחילת הקורס ו/או במהלך הקורס, יחויב הלקוח  ב- 200 ₪ דמי שינוי שיבוץ.

ביטול קורס בסיסי לפני תחילת הקורס:

 1. במקרה של ביטול השתתפות בתוך 14 ימי עסקים מרגע הרישום ו- 7 ימי עסקים לפני תחילת הקורס, ישלם הנרשם 5% או 100 ₪, לפי הנמוך מבין שניהם.
 2. ביטול ההשתתפות 7 ימי עסקים לפני תחילת הקורס, יחויב הנרשם ב- 200 ₪ דמי ביטול.
 3. ביטול של מתחת ל-7 ימי עסקים לפני תחילת הקורס, יחויב הנרשם ב-400 ₪ דמי ביטול.

ביטול קורס בסיסי לאחר תחילת הקורס:

 1. המועד הקובע לעניין חישוב החזר כספי ששולם בגין הקורס יהיה תאריך קבלת הודעתו של הנרשם על ביטול ההרשמה או הפסקת השתתפות. הודעת הביטול צריכה להימסר בטלפון  03-5400710 כאמור בס"ק א' לעיל.
 2. ביטול ההשתתפות לאחר שהנרשם החל את הקורס, הוא יחויב ב 10% ממחיר המחירון על כל שיעור שניתן, ובנוסף 400 ₪ דמי ביטול.

הקפאת קורס בסיס והמחאתו:

אין אפשרות להקפיא את הקורס.
לא ניתן להמחות את ההשתתפות לאדם אחר.

ביטול שיעור פרטי מבוגרים

הודעה על ביטול שיעור פרטי מכל סוג (במסגרת קורס TI Basic פרטי או שיעורי הסתגלות) תתבצע בהודעה טלפונית של 24 שעות מראש במפורט בס"ק א'. הודעה של פחות מ- 24 שעות או אי הגעה לשיעור (גם בשל מחלה) תחויב במחיר השיעור.

ויודגש:
ביטול בשל בעיה רפואית אינה פותרת מחיוב בדמי ביטול לפי המפורט בתקנון זה.

השלמת שיעורים בקורס בסיסי במתכונת קבוצתית:

לא ניתן לבטל שיעורים בקורס בסיסי במתכונת קבוצתית. תלמיד אשר יעדר משיעור במתכונת קבוצתית, יהיה זכאי לשיעור השלמה אחד בשבוע האחרון של הקורס (שבוע 11).

ביטול חוג ילדים לפני תחילת החוג:

 1. במקרה של ביטול השתתפות בתוך 14 יום מרגע הרישום ו- 7 ימי עסקים לפני תחילת החוג, ישלם הנרשם 5% או 100 ₪, לפי הנמוך מבין שניהם.
 2. ביטול ההשתתפות 7 ימי עסקים לפני תחילת החוג, יחויב הנרשם ב- 200 ₪ דמי ביטול.
 3. ביטול של מתחת ל-7 ימי עסקים לפני תחילת החוג, יחויב הנרשם ב-400 ₪ דמי ביטול.

ביטול חוג ילדים לאחר תחילת החוג:

 1. במקרה של ביטול החוג, יחויב התלמיד במחיר המחירון עבור כל חודש בהם השתתף התלמיד בחוג בתוספת דמי ביטול של 400 ₪.
 2. יש להודיע עד ה- 20 לחודש על הפסקת החוג בחודש העוקב. לא ניתן להפסיק/לבטל את ההשתתפות בחוג לאחר תחילת חודש. במקרה של ביטול ההשתתפות לאחר תחילת החודש, החיוב יעשה על כל החודש והפסקת הפעילות תכנס לתוקף רק בחודש הבא.
 3. המועד הקובע לעניין חישוב החזר כספי ששולם בגין החוג יהיה תאריך קבלת הודעתו של הנרשם על ביטול ההרשמה או הפסקת השתתפות. ההודעה צריכה להימסר למשרדי TI בטלפון 035400710.
 4. התלמיד לא יחויב בדמי ביטול במקרה של ביטול החוג מטעם החברה.

הקפאת חוג ילדים:

אין אפשרות להקפיא חוג ילדים.

ביטול שיעור פרטי ילדים:

הודעה על ביטול שיעור פרטי לילדים תתתבצע בהודעה טלפונית של 24 שעות מראש במפורט בס"ק א'. הודעה של פחות מ- 24 שעות או אי הגעה לשיעור (גם בשל מחלה) תחויב במחיר השיעור.

ויודגש:
ביטול בשל בעיה רפואית אינה פותרת מחיוב בדמי ביטול לפי המפורט בתקנון זה.
*יודגש כי יש לכבד את תקנון המתקן (בריכה). הכניסה לשיעורי/אימוני TI מקנה כניסה לבריכה עד 15 ד לפני השיעור וחצי שעה מסיומו לטובת מקלחת. חל איסור להשתמש במתקני הבריכה לרבות ג'קוזי, סאונה ומתקנים אחרים במתחם. השימוש המותר הינו רק בבריכת השחייה (בשעת השיעור) והמקלחות.

 השלמות חוג ילדים:

אין אפשרות להשלים שיעורים.

על אף האמור לעיל, יובהר ויודגש כי במקרה שבו תאלץ החברה לסגור את משרדיה ו/או במקרה שבו בריכות שחיה תיסגרנה, עקב אירוע מסכל ו/או נסיבות שאינן בשליטתה הבלעדית של החברה לרבות (ומבלי לגרוע) עקב אירועי כוח עליון, מלחמה, מבצע צבאי, מגיפה, שריפה, אסון טבע, רעידת אדמה, שביתה, הוראת ממשלה, החלת תקנות לשעת חירום וכיו"ב, ו/או מפאת כל כוח עליון אחר שאין באפשרות החברה למנעו במאמצים סבירים (להלן: "המניעה"), תושעה זכות הלקוח (ככל שקיימת) לביטול ו/או לזיכוי על פי סעיף זה לעיל, וזאת עד להסרת המניעה ו/או עד חזרת החברה לשיגרה, לפי המאוחר.

6. קבוצות אימון

קבוצות אימון, מוצר חדש – Swim Free:

המוצר:

מנוי בלתי מוגבל, מאפשר ללקוח להגיע מתי שהוא רוצה, כמה שהוא רוצה ולאן שהוא רוצה. יודגש כי ניתן להירשם לאימון אחד בלבד ביום.

     א. רישום

 1. "תקופת המנוי", המנוי הוא לחודש ומתחדש באופן אוטומטי.
 2. היום הקובע את תחילת המנוי הוא "יום הרישום".
 3. היום בו יתבצע החיוב "יום החיוב" הינו יום הרישום. לדוגמא: אם לקוח נרשם ב-5 לחודש החיוב שלו יתבצע בכל 5 לחודש.

*יודגש כי יש לכבד את תקנון המתקן (בריכה). הכניסה לשיעורי/אימוני TI מקנה כניסה לבריכה עד 15 ד לפני השיעור וחצי שעה מסיומו לטובת מקלחת. חל איסור להשתמש במתקני הבריכה לרבות ג'קוזי, סאונה ומתקנים אחרים במתחם. השימוש המותר הינו רק בבריכת השחייה (בשעת השיעור) והמקלחות.

     ב. הקפאת המנוי

 1. ניתן להקפיא פעם בתקופת מנוי, לתקופה של מינימום שבוע ומקסימום חודש.
 2. ההודעה על ההקפאה צריכה להימסר לנציג החברה בטלפון 035400710.
 3. בקשת ההקפאה בדיעבד לא תאושר.
 4. תקופת ההקפאה תחל בהתאם לבקשת הלקוח ותסתיים בתום 30 יום. במידה והלקוח מבקש לסיים את ההקפאה קודם לכן, הדבר יתאפשר אך לא יהיה ניתן לבקש הקפאה נוספת בגין ימים שלא מומשו.
 5. אישור ההקפאה ישלח במייל מסודר ללקוח על ידי החברה.
 6. על תקופת ההקפאה לא ייגבה תשלום:

        6.1 הקפאה של חודש ימים:

              6.1.1 במידה וההקפאה נעשתה אחרי תאריך החיוב של אותו החודש, אזי לא ירד חיוב בחודש העוקב.

              6.1.2 במידה וההקפאה נעשתה לפני תאריך החיוב של אותו חודש, אזי לא ירד חיוב בחודש ההקפאה.

        6.2 הקפאה של פחות מחודש ימים:

              6.2.1 במידה וההקפאה נעשתה אחרי תאריך החיוב של אותו החודש, אזי בחודש הבא החיוב יתבצע רק על החלק היחסי. כלומר, אם ההקפאה היא לשבוע ימים החיוב יהיה על החלק היחסי של 3 שבועות וכך הלאה.

              6.2.2 במידה וההקפאה נעשתה לפני תאריך החיוב של אותו חודש, אזי החיוב בחודש הנוכחי יהיה רק על החלק היחסי.

 1. בתקופת ההקפאה לא ניתן להזמין אימונים באפליקציה.

     ג. ביטול מנוי

 1. ניתן לבטל את המנוי בהודעה טלפונית בלבד, שתימסר לנציג החברה.
 2. היום הקובע את ביטול המנוי הינו יום ההודעה.

        2.1 במידה וההודעה התקבלה באותו יום או לאחר יום החיוב, הלקוח יוכל לממש את המנוי עד תום תקופת התשלום.

        2.2 במידה וההודעה התקבלה לפני יום החיוב, הלקוח לא יחויב בגין חודש זה.

        2.3 אין החזר בגין חלק יחסי של החודש.

    3. כל עוד לא נתקבלה במשרדי החברה הודעה על ביטול – המנוי והחיוב ממשיך כסדרו.

על אף האמור לעיל, יובהר ויודגש כי במקרה שבו תאלץ החברה לסגור את משרדיה ו/או במקרה שבו בריכות שחיה תיסגרנה, עקב אירוע מסכל ו/או נסיבות שאינן בשליטתה הבלעדית של החברה לרבות (ומבלי לגרוע) עקב אירועי כוח עליון, מלחמה, מבצע צבאי, מגיפה, שריפה, אסון טבע, רעידת אדמה, שביתה, הוראת ממשלה, החלת תקנות לשעת חירום וכיו"ב, ו/או מפאת כל כוח עליון אחר שאין באפשרות החברה למנעו במאמצים סבירים (להלן: "המניעה"), תושעה זכות הלקוח (ככל שקיימת) לביטול ו/או לזיכוי על פי סעיף זה לעיל, וזאת עד להסרת המניעה ו/או עד חזרת החברה לשיגרה, לפי המאוחר.

   ד. חיסורים

לא ניתן לבקש הארכות מנוי בגין חיסורים.

     ה. העברת מנוי בין לקוחות ובני משפחה

לא ניתן להעביר מנוי מאדם אחד לשני.

     ו. המרת שירות בשירות קבוצות אימון

לא ניתן להמיר רכישת קורס בסיסי או חלק ממנו תמורת מנוי לקבוצות האימון. כנ"ל לגבי כל מוצר אחר ולהיפך.

     ז. סיום חברות קבוצות אימון ע"י החברה

החברה תהיה רשאית לסיים את השירות בכל עת על ידי מתן הודעה בת 7 ימים מראש ובכתב ללקוח, בכל אחד מהמקרים הבאים, על פי שיקול דעתה הבלעדי והסביר של החברה בנסיבות העניין. ואלו הם המקרים:

 1. חוסר שיתוף פעולה מצד הלקוח.
 2. התנהגות לא נאותה של הלקוח כלפי צוות עובדי החברה ו/או לקוחות החברה.
 3. הטעייה או מסירת מידע לא מספק או לא נכון לחברה.
 4. התעלמות מהנחיות החברה העלולות לסכן את הלקוח או את החברה או צדדים שלישיים.
 5. הלקוח הפר את הוראות הדין.
 6. אי תשלום במועד בגין השירותים.

החברה רשאית לסיים את חברותו של כל מתאמן במקרה של הפרת התקנון, או הוראות ההנהלה, מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהיה ההנהלה רשאית לסיים כל חברות מבלי לנמק את החלטתה וזאת בכפוף להחזר החלק הבלתי מנוצל של המנוי השוטף.

* החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל קבוצה/ קורס/ חוג, ולבצע שינויים במתקנים, בשעות וימי הפעילות.

אפליקציה:

1. החל מתאריך ה-01.01.2019 כל מתאמן מחויב בהורדת האפליקציה.

1.1 מתאמן שלא יכול להוריד את האפליקציה לנייד, יוכל לבצע את כל הפעולות גם דרך המחשב. הלקוח יצטרך לינק ייעודי לדסקטופ והאפליקציה בשולחן העבודה לא תהיה ממותגת.

1.2 מתאמן ששכח את הסיסמא לאפליקציה יבצע שחזור סיסמא עצמאית.

2. על כל מתאמן להזמין ולשריין מקום מראש לכל אימון:

2.1 כל יום חמישי בשעה 13:00, נפתחת ההרשמה לאימונים לשבועיים קלנדרים הבאים. ניתן להירשם לאימונים עד תחילת האימון במידה ויש מקום.

2.2 לקוח שאין באפשרותו להגיע לאימון אליו נרשם, באחריותו להסיר את שמו מהרשימה.

3. ביטולי אימונים:

         3.1 ניתן לבטל אימונים באופן הבא:

3.1.1 אימוני בוקר (אימונים המתקיימים בין השעות 06:00 – 11:00)– ניתנים לביטול עד השעה 21:00 ביום שלפני.

3.1.2 אימוני ערב (אימונים המתקיימים בין השעות 18:00 – 22:00)– ניתנים לביטול לכל המאוחר 4 שעות לפני תחילת האימון. לדוגמא: הוזמן אימון לשעה 19:00, ניתן לבטלו עד שעה 15:00.

         3.2 "ביטול מאוחר"- ביטול אימונים שלא בטווח השעות בסעיפים 3.11 ו-3.1.2 בקטגוריית מתאמנים:

3.2.1 צבירה של 3 ביטולים מאוחרים במהלך חודש קלנדרי, תגרור חסימה לשלושה ימים, בתחילת החודש העוקב

3.3 בכל הזמנת אימון האפליקציה מבקשת אישור על ההזמנה. לאחר אישור ההזמנה, לא ניתן לבטל את האימון וחלה על הלקוח מדיניות ביטולי האימונים.

         3.4 לקוח שלא יבטל את הרשמתו ויעדר, המערכת תחסום אותו בצורה אוטומטית ל-3 ימים בתחילת החודש העוקב. כלומר, המערכת מבטלת את הרישומים במהלך ימי החסימה, ולא מאפשרת להזמין מקום בימים אלו.

3.5 בכל המקרים המתוארים לעיל, תתקבל נוטיפיקציה אצל הלקוח המסבירה את סיבת החסימה.

4. הגעה לאימונים ללא רישום:

4.1 במידה ויש מקום באימון, יזמין מקום לאימון באפליקציה באותו הרגע ויורשה להיכנס לאימון.

4.2 במידה והאימון כבר החל רק המדריך יוכל להוסיפו לרשימה לפי שם מלא ועד סוף אותו יום קלנדרי (00:00).

4.3 במידה ואין מקום באימון המתאמן לא יורשה להיכנס לאימון.

4.4 לא ניתן לעדכן נוכחות ו/או להוסיף מתאמנים אחרי השעה 00:00 של אותו יום קלנדרי.

5. רשימת המתנה:

5.1 ניתן להזמין מקום לאימון מלא ולהיכנס לרשימת המתנה.

5.2 אנשים מרשימת ההמתנה יכנסו בצורה אוטומטית לאימון במידה ויתפנה מקום עד שעתיים לפני תחילת האימון.

5.3 כאשר המערכת מזהה ביטול רישום, המתאמן הראשון מרשימת ההמתנה יכנס אוטומטית כחלק מהאימון. במקביל ישלח אליו עדכון מהאפליקציה ומייל.

5.4 ניתן לבטל רישום זה עד 15 דקות לאחר כניסתו מרשימת ההמתנה לאימון, פעולה זו לא תיחשב כ"ביטול מאוחר".

5.5 כל ביטול מעבר לזמן הרשום בסעיף 5.4 בקטגוריית מתאמנים יחשב כביטול לכל דבר.

5.6 הסרה מרשימת המתנה- במידה ומתאמן רשום ברשימת המתנה וידוע לו כי אינו יוכל להגיע לאימון, חלה עליו האחריות להסיר את שמו. במידה ואותו לקוח יכנס לאימון עקב ביטול של לקוח אחר והוא עצמו לא ביטל, יחול עליו סעיף 3 בקטגוריית מתאמנים.

6. כל מתאמן יקבל התראה באפליקציה, 3 שעות לפני תחילת האימון.

7. כל האמור לעיל מעודכן בתקנון החברה ובמייל הרישום.

קבוצות אימון מוצר ישן:

ביטול מנוי קבוצות אימון:

ניתן לבטל את המנוי בהודעה טלפונית בלבד שתימסר לנציג החברה ובמקרה זה ייכנס ביטול המנוי לתוקף בתום החודש ממועד מסירת ההודעה בכתב ("תקופת ההודעה מראש").

ויודגש:

 • אין החזר בגין חלק יחסי של החודש;
 • תקופת ההודעה מראש תיספר מתום מועד החודש הקלנדרי שבו ניתנה הודעת הביטול;
 • במידה והמנוי מבוטל באמצע התקופה הזיכוי יהיה לפי מחיר המחירון של המוצר ולא לפי מחיר התשלום לאחר ניכויים/מבצעים/הנחות.

הקפאות מנוי קבוצות אימון – ניתן להקפיא את המנוי רק במקרים הבאים:

 • במקרה של בעיה רפואית בהצגת אישור רפואי תקף. יודגש כי קיימת אפשרות הקפאה לתקופה של חודש אחד בלבד בשנה.
 • מקרה של אבל של קרוב משפחה חודש הקפאה ללא תשלום.

ההודעה על ההקפאה צריכה להימסר לנציג החברה בטלפון 035400710. את בקשת ההקפאה והאישור הרפואי יש להגיש בכתב לפני תקופת ההקפאה למייל service@ti-swim.com, בקשת ההקפאה בדיעבד לא תאושר.

סיום חברות קבוצות אימון

החברה רשאית לסיים את חברותו של כל מתאמן במקרה של הפרת התקנון, או הוראות ההנהלה, מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהיה ההנהלה רשאית לסיים כל חברות מבלי לנמק את החלטתה וזאת בכפוף להחזר החלק הבלתי מנוצל של המנוי השוטף.

המרת שירות בשירות קבוצות אימון

א. לא ניתן  להמיר רכישת קורס בסיסי או חלק ממנו תמורת מנוי לקבוצות האימון.

ב. החברה תהיה רשאית להביא השירות לידי סיום בכל עת על ידי מתן הודעה בת 7 ימים מראש ובכתב ללקוח, בכל אחד מהמקרים הבאים  על פי שיקול דעתה הבלעדי והסביר של החברה בנסיבות העניין. ואלו הם המקרים: חוסר שיתוף פעולה מצד הלקוח, התנהגות לא נאותה של הלקוח כלפי צוות עובדי החברה ו/או לקוחות החברה, הטעייה או מסירת מידע לא מספק או לא נכון לחברה, התעלמות מהנחיות החברה העלולות לסכן את הלקוח או את החברה או צדדים שלישיים הלקוח הפר את הוראות הדין, אי תשלום במועד בגין השירותים.

ג. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל קבוצה / קורס / חוג, ולבצע שינויים במתקנים, בשעות וימי הפעילות.

20.01.2020