תקנון שימוש באפליקציית הזמנת מקום לאימון

המוצר:

מנוי בלתי מוגבל, מאפשר ללקוח להגיע מתי שהוא רוצה, כמה שהוא רוצה ולאן שהוא רוצה.

     א. רישום

 1. "תקופת המנוי", המנוי הוא לשנה ומתחדש באופן אוטומטי.
 2. היום הקובע את תחילת המנוי הוא "יום הרישום".
 3. היום בו יתבצע החיוב "יום החיוב" הינו יום הרישום. לדוגמא: אם לקוח נרשם ב-5 לחודש החיוב שלו יתבצע בכל 5 לחודש.

     ב. הקפאת המנוי

 1. ניתן להקפיא פעם בתקופת מנוי, לתקופה של מינימום שבוע ומקסימום חודש.
 2. ההודעה על ההקפאה צריכה להימסר לנציג החברה בטלפון 035400710.
 3. בקשת ההקפאה בדיעבד לא תאושר.
 4. תקופת ההקפאה תחל בהתאם לבקשת הלקוח ותסתיים בתום 30 יום. במידה והלקוח מבקש לסיים את ההקפאה קודם לכן, הדבר יתאפשר אך לא יהיה ניתן לבקש הקפאה נוספת בגין ימים שלא מומשו.
 5. אישור ההקפאה ישלח במייל מסודר ללקוח על ידי החברה.
 6. על תקופת ההקפאה לא ייגבה תשלום:

        6.1 הקפאה של חודש ימים:

              6.1.1 במידה וההקפאה נעשתה אחרי תאריך החיוב של אותו החודש, אזי לא ירד חיוב בחודש העוקב.

              6.1.2 במידה וההקפאה נעשתה לפני תאריך החיוב של אותו חודש, אזי לא ירד חיוב בחודש ההקפאה.

        6.2 הקפאה של פחות מחודש ימים:

              6.2.1 במידה וההקפאה נעשתה אחרי תאריך החיוב של אותו החודש, אזי בחודש הבא החיוב יתבצע רק על החלק היחסי. כלומר, אם ההקפאה היא לשבוע ימים החיוב יהיה על החלק היחסי של 3 שבועות וכך הלאה.

              6.2.2 במידה וההקפאה נעשתה לפני תאריך החיוב של אותו חודש, אזי החיוב בחודש הנוכחי יהיה רק על החלק היחסי.

 1. בתקופת ההקפאה לא ניתן להזמין אימונים באפליקציה.

     ג. ביטול מנוי

 1. ניתן לבטל את המנוי בהודעה טלפונית בלבד, שתימסר לנציג החברה.
 2. היום הקובע את ביטול המנוי הינו יום ההודעה.

        2.1 במידה ונתקבל ביטול לפני תום תקופת המנוי, החיוב החודשי ייגבה בתוספת של 60 ₪ לחודש, רטרואקטיבית עבור כל חודשי השימוש בתקופת המנוי, כולל הקפאה.

        2.2 במידה וההודעה התקבלה באותו יום או לאחר יום החיוב, הלקוח יוכל לממש את המנוי עד תום תקופת התשלום.

        2.3 במידה וההודעה התקבלה לפני יום החיוב, הלקוח לא יחויב בגין חודש זה.

        2.4 אין החזר בגין חלק יחסי של החודש.

    3. כל עוד לא נתקבלה במשרדי החברה הודעה על ביטול – המנוי והחיוב ממשיך כסדרו.

     ד. חיסורים

לא ניתן לבקש הארכות מנוי בגין חיסורים.

     ה. העברת מנוי בין לקוחות ובני משפחה

לא ניתן להעביר מנוי מאדם אחד לשני.

     ו. המרת שירות בשירות קבוצות אימון

לא ניתן להמיר רכישת קורס בסיסי או חלק ממנו תמורת מנוי לקבוצות האימון. כנ"ל לגבי כל מוצר אחר ולהיפך.

     ז. סיום חברות קבוצות אימון ע"י החברה

החברה תהיה רשאית לסיים את השירות בכל עת על ידי מתן הודעה בת 7 ימים מראש ובכתב ללקוח, בכל אחד מהמקרים הבאים, על פי שיקול דעתה הבלעדי והסביר של החברה בנסיבות העניין. ואלו הם המקרים:

 1. חוסר שיתוף פעולה מצד הלקוח.
 2. התנהגות לא נאותה של הלקוח כלפי צוות עובדי החברה ו/או לקוחות החברה.
 3. הטעייה או מסירת מידע לא מספק או לא נכון לחברה.
 4. התעלמות מהנחיות החברה העלולות לסכן את הלקוח או את החברה או צדדים שלישיים.
 5. הלקוח הפר את הוראות הדין.
 6. אי תשלום במועד בגין השירותים.

החברה רשאית לסיים את חברותו של כל מתאמן במקרה של הפרת התקנון, או הוראות ההנהלה, מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהיה ההנהלה רשאית לסיים כל חברות מבלי לנמק את החלטתה וזאת בכפוף להחזר החלק הבלתי מנוצל של המנוי השוטף.

* החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל קבוצה/ קורס/ חוג, ולבצע שינויים במתקנים, בשעות וימי הפעילות.

אפליקציה:

1. החל מתאריך ה-01.01.2019 כל מתאמן מחויב בהורדת האפליקציה.

1.1 מתאמן שלא יכול להוריד את האפליקציה לנייד, יוכל לבצע את כל הפעולות גם דרך המחשב. הלקוח יצטרך לינק ייעודי לדסקטופ והאפליקציה בשולחן העבודה לא תהיה ממותגת.

1.2 מתאמן ששכח את הסיסמא לאפליקציה יבצע שחזור סיסמא עצמאית.

2. על כל מתאמן להזמין ולשריין מקום מראש לכל אימון:

2.1 כל יום חמישי בשעה 13:00, נפתחת ההרשמה לאימונים לשבועיים קלנדרים הבאים. ניתן להירשם לאימונים עד תחילת האימון במידה ויש מקום.

2.2 לקוח שאין באפשרותו להגיע לאימון אליו נרשם, באחריותו להסיר את שמו מהרשימה.

3. ביטולי אימונים:

         3.1 ניתן לבטל אימונים באופן הבא:

3.1.1 אימוני בוקר (אימונים המתקיימים בין השעות 06:00 – 11:00)– ניתנים לביטול עד השעה 21:00 ביום שלפני.

3.1.2 אימוני ערב (אימונים המתקיימים בין השעות 18:00 – 22:00)– ניתנים לביטול לכל המאוחר 4 שעות לפני תחילת האימון. לדוגמא: הוזמן אימון לשעה 19:00, ניתן לבטלו עד שעה 15:00.

         3.2 "ביטול מאוחר"- ביטול אימונים שלא בטווח השעות בסעיפים 3.11 ו-3.1.2 בקטגוריית מתאמנים:

3.2.1 צבירה של 3 ביטולים מאוחרים במהלך חודש קלנדרי, תגרור חסימה לשלושה ימים, לאחר הביטול האחרון.

3.3 בכל הזמנת אימון האפליקציה מבקשת אישור על ההזמנה. לאחר אישור ההזמנה, לא ניתן לבטל את האימון וחלה על הלקוח מדיניות ביטולי האימונים.

         3.4 לקוח שלא יבטל את הרשמתו ויעדר, המערכת תחסום אותו בצורה אוטומטית ל-3 ימים. כלומר, המערכת מבטלת את הרישומים במהלך ימי החסימה, ולא מאפשרת להזמין מקום בימים אלו.

3.5 בכל המקרים המתוארים לעיל, תתקבל נוטיפיקציה אצל הלקוח המסבירה את סיבת החסימה.

4. הגעה לאימונים ללא רישום:

4.1 במידה ויש מקום באימון, יזמין מקום לאימון באפליקציה באותו הרגע ויורשה להיכנס לאימון.

4.2 במידה והאימון כבר החל רק המדריך יוכל להוסיפו לרשימה לפי שם מלא ועד סוף אותו יום קלנדרי (00:00).

4.3 במידה ואין מקום באימון המתאמן לא יורשה להיכנס לאימון.

4.4 לא ניתן לעדכן נוכחות ו/או להוסיף מתאמנים אחרי השעה 00:00 של אותו יום קלנדרי.

5. רשימת המתנה:

5.1 ניתן להזמין מקום לאימון מלא ולהיכנס לרשימת המתנה.

5.2 אנשים מרשימת ההמתנה יכנסו בצורה אוטומטית לאימון במידה ויתפנה מקום עד שעתיים לפני תחילת האימון.

5.3 כאשר המערכת מזהה ביטול רישום, המתאמן הראשון מרשימת ההמתנה יכנס אוטומטית כחלק מהאימון. במקביל ישלח אליו עדכון מהאפליקציה ומייל.

5.4 ניתן לבטל רישום זה עד 15 דקות לאחר כניסתו מרשימת ההמתנה לאימון, פעולה זו לא תיחשב כ"ביטול מאוחר".

5.5 כל ביטול מעבר לזמן הרשום בסעיף 5.4 בקטגוריית מתאמנים יחשב כביטול לכל דבר.

5.6 הסרה מרשימת המתנה- במידה ומתאמן רשום ברשימת המתנה וידוע לו כי אינו יוכל להגיע לאימון, חלה עליו האחריות להסיר את שמו. במידה ואותו לקוח יכנס לאימון עקב ביטול של לקוח אחר והוא עצמו לא ביטל, יחול עליו סעיף 3 בקטגוריית מתאמנים.

6. כל מתאמן יקבל התראה באפליקציה, 3 שעות לפני תחילת האימון.

7. כל האמור לעיל מעודכן בתקנון החברה ובמייל הרישום.