תקנון האתר 2

 1. הגדרות

למונחים המוגדרים בתקנון זה תהיינה המשמעות שלהלן:
א.  "החברה" – חברת טוטאל אימרז'ן בע"מ, ח.פ. 51-412034-4 מרחוב גלגלי הפלדה 11, הרצליה, טלפון: 03-5400710, דוא"ל: info@ti-swim.co.il;

ב.  "האתר" – אתר האינטרנט ti-swim.co.il;

ג.  "הלקוח" – כל אדם הרוכש את השירותים או המוצרים המוצעים על ידי החברה;

ד.  "המשתמש" – כל אדם הגולש או עושה שימוש באתר ו/או העושה שימוש במידע ו/או המסתמך על המידע הקיים בו.

 2. כללי

א.  תקנון זה להלן מסדיר את היחסים בין החברה לבין המשתמש או הלקוח.

ב.  האתר משמש בין השאר גם כאתר מידע וגם כחנות וירטואלית לממכר מוצרי שחייה, בהם משקפות, תקליטורי DVD, בגדי ים, כובעי ים, טמפו טריינר, שעונים, ציוד שחייה וכד' (להלן: "המוצרים") והוא בבעלות החברה ומנוהל על ידה.

ג.  כל הזמנה ו/או רכישה שתבוצע באמצעות האתר, לרבות באמצעות שיחה עם נציג מכירות של החברה ו/או בקשה לקבלת מידע תהיינה כפופות להוראות תקנון זה ולהוראות כל דין.

ד.  החברה תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הסביר ובכל זמן לשנות ו/או לעדכן את התקנון וכל זאת ללא צורך במתן התראה מוקדמת. שינוי בתקנון ייכנס לתוקף מרגע פרסומו באתר.

ה.  החברה פועלת על פי הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו (ביחד להלן: "חוק הגנת הצרכן"), ביחס לכל רכישה של מוצר או שירות המבוצעת על ידי "צרכן" כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן. במקרים בהם קיימת סתירה בין הוראות חוק הגנת הצרכן להוראות התקנון, גוברות הוראות חוק הגנת הצרכן.

ו.  כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים.

ז.  מחירי המוצרים כוללים מע"מ (היה וחל תשלום מע"מ על הרכישה על פי חוק).

ח.  המחירים אינם כוללים דמי משלוח.

ט.  החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך במתן הודעה מוקדמת.

י.  תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את החברה. מובהר, כי החברה משתדלת כמיטב יכולתה על מנת להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר.

יא.  החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות וכי בכפוף לדין החל, החברה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מהם.

יב.  זמינות המידע והשירותים והמוצרים המוצעים במסגרת האתר אינה תמידית ולעיתים אף כפופה להסכמים של החברה ו/או מי מטעמה עם צדדים שלישיים. לפיכך, החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן ו/או לבטל ו/או להסיר יישום, שירות, מוצר או תוכן ספציפי מהאתר, מעת לעת, באופן מיידי וללא התראה מראש ובכפוף לדין החל.

יג.  החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הפריטים שתמונותיהם מופיעות באתר.

יד.  החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. החברה רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך במתן כל הודעה מוקדמת.

טו.  התקנון חל על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם, טאבלטים וכיו"ב).

טז.  רישומי החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

יז.  מטעמי נוחות בלבד התקנון כתוב בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

יח.  יודגש, כי יש לכבד את תקנון הבריכה בה מועבר השירות הרלוונטי (קורס בסיסי, חוג ילדים, קבוצת אימון). הכניסה לשיעורי/אימוני TI מקנה כניסה לבריכה עד 15 דקות לפני השיעור וחצי שעה מסיומו לטובת מקלחת. במקרה של חוג ילדים מותרת הכניסה לילד ולמלווה אחד בלבד. חל איסור להשתמש במתקני הבריכה לרבות ג'קוזי, סאונה ומתקנים אחרים במתחם. השימוש המותר הינו רק בבריכת השחייה (בשעת השיעור) והמקלחות.

יט.  החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל קורס בסיסי/חוג ילדים/קבוצת אימון, ולבצע שינויים במתקנים, בשעות ובימי הפעילות. בלי לגרוע מהאמור החברה רשאית להודיע על דחיית המועד לתחילתו של קורס בסיסי/חוג ילדים, מפאת אילוצים שונים, לרבות מיעוט משתתפים, התמשכות קורס בסיסי קודם (למשל בשל אילוצי הבריכה בה מתקיים אותו קורס), נסיבות שאינן בשליטתה הבלעדית של החברה לרבות עקב אירועי כוח עליון, מלחמה, מבצע צבאי, מגיפה, שריפה, אסון טבע, רעידת אדמה, שביתה, הוראת ממשלה, החלת תקנות לשעת חירום וכיו"ב.

3. מידע שיווקי

א.  החברה רשאית, אך לא חייבת, לשלוח ללקוחותיה פרסומים, מבצעים, הנחות, עדכונים, חידושים וכדומה (ביחד: "דיוור שיווקי") מעת לעת, בין היתר באמצעות הודעות דואר אלקטרוני או SMS, בכפוף לקבלת הסכמת הנמען בהתאם לאמור בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 (להלן: "חוק התקשורת"). על אף האמור, בהתאם להוראת סעיף 30א(ג) לחוק התקשורת ובכפוף להוראות הדין, תהא החברה רשאית לשלוח אל הנמען דיוור שיווקי בעניין מוצר ו/או שירות שרכש הנמען מהחברה ו/או בעניין מוצרים ו/או שירותים מסוג דומה להם, אף ללא הסכמתו.

ב.  הלקוח יכול לבחור בכל עת להפסיק לקבל דיוור שיווקי מהחברה וזאת ע"י פנייה בכתב לחברה (לפרטים המפורטים בסעיף 1(א) לעיל), או דרך פנייה לחברה באופן בו שוגר הדיוור השיווקי, לפי בחירת הלקוח. הודעות בדוא"ל או בפקס מחייבות קבלת אישור על קבלתן.

4. מתחייבים שתצאו שחיינים (קורס בסיסי)

אנחנו לוקחים אחריות! אנחנו מתחייבים שבסיום הקורס התלמידים יהיו מסוגלים לשחות חתירה בריכה אחת בסגנון חלק וללא מאמץ, באופן משביע רצון. כדי להתרשם ולהבין – צפו כאן. את זה אף בי"ס/ מורה לשחייה אחר לא מבטיח! כאן המקום להדגיש שהאחריות מונחת גם על כתפי התלמידים! כדי להצליח יש לעשות שני דברים:

 1. להגיע לכל השיעורים;
 2. לתרגל בין שיעור לשיעור: פעמיים-שלוש בשבוע – 20-30 ד' בכל פעם.

אם לאחר 10 שיעורים התלמידים עדיין לא שוחים בריכה, כל מה שנדרוש הוא לרכוש עוד 5 שיעורים במחיר מופחת מאוד. ואם לאחר 15 שיעורים התלמידים עדיין לא למדו לשחות חתירה, נמשיך ללמדם על חשבוננו עד שנגיע להצלחה.

*יובהר ויודגש, כי במקרה כזה על הלקוח לפנות לשירות הלקוחות של החברה לא יאוחר מ- 30 יום ממועד סיום הקורס (בשל הכוונה שלא ליצור רצף ארוך מידי של זמן שיגרום ללקוח לשכוח חלק ממה שלמד בקורס והרצון שלנו שהלקוח יהיה במים עם מינימום תקופות "יבשות").

מדוע אנו דורשים לרכוש עוד 5 שיעורים?

משום שאנו מעוניינים לנטרל בקשות שמוגשות בחוסר תום לב, ומבקשים לוודא את רצינות לקוחותינו ואת מחויבותם  להצלחה. מי שנחוש להצליח (ואנו משוכנעים שזה יקרה), גם אם יידרשו עוד מספר שיעורים – יגיע ליעד. יש לא מעט אנשים שעברו טסט שלישי ורביעי אבל בסוף למדו וכיום נוהגים.

החברה שלנו מתקיימת וגדלה וצומחת רק בזכות מוניטין שעובר מפה לאוזן. בעקבות לקוחות מרוצים שמביאים עוד לקוחות מרוצים. אז בכל פעם שקורה מצב של לקוחות לא מרוצים– אנחנו דואגים להפוך אותם למרוצים ולדאוג שהם יצליחו. אחרי למעלה מעשור של פעילות, אפשר לספור על אצבעות יד אחת את התלמידים שנזקקו לשיעורים נוספים. הדבר בנפשינו!

 5. מדיניות ביטול וזיכוי

כללי:

א.  הלקוח יהיה רשאי לבטל רכישת מוצר או שירות בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן ולתקנון זה, כפי שיעודכן מעת לעת, על ידי מסירת הודעת ביטול לחברה.

למען הסר ספק, הודעת ביטול צריכה להימסר למשרדי TI בטלפון 03-5400710. הודעות בדוא"ל או בפקס מחייבות קבלת אישור על קבלתן.

ב.  לגבי מוצר – הלקוח יהיה רשאי לבטל את עסקת רכישת המוצר מיום הרכישה ועד 14 יום מיום קבלת המוצר, ובהתאם למדיניות הביטולים: https://ti-swim.co.il/cancelling/

קורס בסיסי:

ג.  לגבי קורס בסיס ללימוד שחייה:

במקרה של ביטול עסקת הרכישה על ידי הלקוח, תחייב החברה את הלקוח בתמורה היחסית בגין השירותים שניתנו ללקוח עד מועד הביטול בהתאם למחירון החברה באותה עת (אשר יחושב על בסיס תמחור של שיעור בודד), והכל כמפורט לעיל ולהלן.

ד.  שינוי שיבוץ לקורס בסיס במתכונת קבוצתית:

לקוח שיבקש לשנות את השיבוץ שנקבע לו במעמד רכישת הקורס, יוכל לעשות זאת לא יאוחר מ- 10 ימי עסקים לפני פתיחת הקורס. במקרה ושינוי השיבוץ יתבקש מתחת ל-10 ימי עסקים לפני תחילת הקורס או במהלכו, יחויב הלקוח  ב- 200 ₪ דמי שינוי שיבוץ.
יובהר כי שינוי שיבוץ יתאפשר רק על בסיס מקום פנוי ופעם אחת בלבד!

ה.  ביטול קורס בסיסי לפני תחילת הקורס:

  1. במקרה של ביטול ההשתתפות בתוך 14 ימים מיום הרישום, ובלבד שהביטול ייעשה 7 ימי עסקים לפחות קודם למועד תחילת הקורס, ישלם הנרשם דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הקורס או 100 ₪, לפי הנמוך מבין שניהם.
  2. במקרה של ביטול ההשתתפות שלא בנסיבות המפורטות בס"ק (1) לעיל, ובלבד שבוצע בפרק זמן של 7 ימי עסקים או יותר לפני תחילת הקורס, ישלם הנרשם דמי ביטול בסך של 200 ₪.
  3. במקרה של ביטול ההשתתפות שלא בנסיבות המפורטות בס"ק (1) לעיל שבוצע 7 ימי עסקים או פחות לפני תחילת הקורס, ישלם הנרשם דמי ביטול בסך של 400 ₪.

ו.  ביטול קורס בסיסי לאחר תחילת הקורס:

המועד הקובע לעניין חישוב החזר כספי ששולם בגין הקורס יהיה תאריך קבלת הודעתו של הנרשם על ביטול ההרשמה או הפסקת השתתפות. הודעת הביטול צריכה להימסר בטלפון 03-5400710 או בדוא"ל (לאחר וידוא קבלת אישור קבלה) כאמור בס"ק א' לעיל.

במקרה של ביטול ההשתתפות לאחר שהחל הקורס, הלקוח יחויב בתמורה היחסית בגין מספר השיעורים שניתנו בקורס עד מועד הביטול (וזאת בין אם הלקוח השתתף באותם שיעורים ובין אם לאו) בהתאם למחירון החברה באותה עת (אשר יחושב על בסיס תמחור של שיעור בודד), ובנוסף 400 ₪ דמי ביטול. להסרת ספק הלקוח לא יהיה זכאי לזיכוי כלשהו במקרה שבו לא הופיע מסיבה כלשהי לאחד השיעורים (או למספר שיעורים), ובמידת האפשר החברה תאפשר ללקוח להשתתף בשיעור אחר חלף השיעור אליו לא הופיע הלקוח.

יובהר כי למרות האמור לעיל, ביטול השתתפות בקורס הבסיסי וקבלת החזר כספי יתאפשרו עד לשיעור מספר 5. לאחריו לא  ניתן לבטל השתתפות.

 

ז.  המחאת קורס בסיסי:

ניתן להמחות את ההשתתפות בקורס הבסיסי לאדם אחר, וזאת באמצעות הודעה מתאימה, אשר צריכה להימסר למשרדי TI בטלפון 03-5400710, ובלבד שההמחאה תבוצע בטרם החל הקורס הבסיסי, והנמחה עומד בתנאי הסף הבסיסיים (המפורסמים באתר החברה).

ח.  ביטול שיעור פרטי מבוגרים:

הודעה על ביטול שיעור פרטי מכל סוג (במסגרת קורס TI Basic פרטי או שיעורי הסתגלות) תתבצע בהודעה טלפונית של 24 שעות מראש במפורט בס"ק א'. הודעה של פחות מ- 24 שעות או אי הגעה לשיעור (גם בשל מחלה) תחויב במחיר השיעור.

ט.  ויודגש: ביטול בשל בעיה רפואית אינו פוטר מחיוב בדמי ביטול לפי המפורט בתקנון זה.

י.  השלמת שיעורים בקורס בסיסי במתכונת קבוצתית:

לא ניתן לבטל שיעורים בקורס בסיסי במתכונת קבוצתית. תלמיד אשר יעדר משיעור במתכונת קבוצתית, יהיה זכאי לשיעור השלמה אחד בשבוע האחרון של הקורס (שבוע 11).
יובהר כי למרות האמור לעיל, לקוחות הרשומים לקורס בסיסי במסלול Silver אינם זכאים לשיעורי השלמה. במידה ורוצה הלקוח בכל זאת להשלים שיעור הוא יחוייב ב 1/10 ממחיר הקורס בעבור השיעור.

חוג ילדים:

יא.  ביטול חוג ילדים:

יש להודיע על ביטול ההשתתפות בחוג עד ה- 15 לחודש מסוים, במקרה זה תיכנס לתוקפה הפסקת החוג בחודש העוקב, והחיוב יעשה על אותו החודש המסוים במלואו (ולא יבוצע חיוב בחודש העוקב). להסרת ספק לא ניתן להפסיק/לבטל את ההשתתפות בחוג לאחר תחילת חודש מסוים (לגבי אותו חודש מסוים).

יב.  הקפאת חוג ילדים:

אין אפשרות להקפיא חוג ילדים.

יג.  השלמות חוג ילדים:

אין אפשרות להשלים שיעורים.

יז.  על אף האמור בסעיף 5 לעיל לעיל, יובהר ויודגש, כי במקרה שבו תאלץ החברה לסגור את משרדיה ו/או במקרה שבו בריכות שחיה תיסגרנה, עקב אירוע מסכל ו/או נסיבות שאינן בשליטתה הבלעדית של החברה לרבות (ומבלי לגרוע) עקב אירועי כוח עליון, מלחמה, מבצע צבאי, מגיפה, שריפה, אסון טבע, רעידת אדמה, שביתה, הוראת ממשלה, החלת תקנות לשעת חירום וכיו"ב, ו/או מפאת כל כוח עליון אחר שאין באפשרות החברה למנעו במאמצים סבירים (להלן: "המניעה"), תושעה זכות הלקוח (ככל שקיימת) לביטול ו/או לזיכוי על פי סעיף זה לעיל, וזאת עד להסרת המניעה ו/או עד חזרת החברה לשיגרה, לפי המאוחר.

מובהר, כי האמור בס"ק זה לעיל אינו חל במקרים שנקבעו לפי חוק.

6. קבוצות אימון

א.  השירות:

  1.   מנוי בלתי מוגבל, המאפשר ללקוח להגיע מתי שהוא רוצה, כמה שהוא רוצה ולאן שהוא רוצה. יודגש, כי ניתן להירשם לאימון אחד בלבד ביום.
  2.   החברות בקבוצת האימון הינה אישית ואיננה ניתנת להעברה.
  3.   החברות בקבוצות האימון מותנית בהצגת אישור רפואי לעסוק בספורט בכלל ושחייה בפרט ובמילוי הצהרת בריאות.
  4.   בחלק מהסניפים בהם החברה פועלת, קיימת דרישה של המתקן לכניסה בכפוף להצגת תעודה/כרטיס אישי עם תמונה. השימוש בכרטיס הינו אישי ואינו ניתן להעברה. על המתאמנים להציג כרטיס זה בכל ביקור בבריכה. אי הצגת הכרטיס עלולה למנוע את כניסת המתאמן לבריכה.

ב.  רישום:

"תקופת המנוי", המנוי הוא לחודש ומתחדש באופן אוטומטי.

היום הקובע את תחילת המנוי הוא "יום הרישום".

היום בו יתבצע החיוב ("יום החיוב") הינו יום הרישום. לדוגמא: אם לקוח נרשם ב-5 לחודש החיוב שלו יתבצע בכל 5 לחודש.

ג.  הקפאת המנוי:

ניתן להקפיא את המנוי פעם אחת בתקופת מנוי, לתקופה של 30 יום.

ההודעה על ההקפאה צריכה להימסר לנציג החברה בטלפון 03-5400710.

בקשת ההקפאה בדיעבד לא תאושר.

תקופת ההקפאה תחל בהתאם לבקשת הלקוח ותסתיים בתום 30 יום.

אישור ההקפאה ישלח ללקוח בדוא"ל על ידי החברה.

אופן ההתחשבנות בגין תקופת ההקפאה מפורט להלן:

במידה וההקפאה נעשתה אחרי תאריך החיוב של אותו החודש, אזי לא יבוצע חיוב בחודש העוקב.

במידה וההקפאה נעשתה לפני תאריך החיוב של אותו חודש, אזי לא יבוצע חיוב בחודש ההקפאה.


מובהר, כי בתקופת ההקפאה לא ניתן להזמין אימונים באפליקציה
.

ד.  ביטול מנוי:

ניתן לבטל את המנוי בהודעה טלפונית בלבד, שתימסר לנציג החברה.

היום הקובע את ביטול המנוי הינו יום מתן הודעת הביטול.

במידה וההודעה התקבלה ביום החיוב או לאחר יום החיוב, הלקוח יוכל לממש את המנוי עד תום תקופת התשלום.

במידה וההודעה התקבלה לפני יום החיוב, הלקוח לא יחויב בגין חודש זה.

אין החזר בגין חלק יחסי של החודש.

כל עוד לא נתקבלה במשרדי החברה הודעה על ביטול – המנוי והחיוב ממשיך כסדרו.

ה.  על אף האמור לעיל, יובהר ויודגש כי במקרה שבו תאלץ החברה לסגור את משרדיה ו/או במקרה שבו בריכות שחיה תיסגרנה, עקב אירוע מסכל ו/או נסיבות שאינן בשליטתה הבלעדית של החברה לרבות (ומבלי לגרוע) עקב אירועי כוח עליון, מלחמה, מבצע צבאי, מגיפה, שריפה, אסון טבע, רעידת אדמה, שביתה, הוראת ממשלה, החלת תקנות לשעת חירום וכיו"ב, ו/או מפאת כל כוח עליון אחר שאין באפשרות החברה למנעו במאמצים סבירים (להלן: "המניעה"), תושעה זכות הלקוח (ככל שקיימת) לביטול ו/או לזיכוי על פי סעיף זה לעיל, וזאת עד להסרת המניעה ו/או עד חזרת החברה לשיגרה, לפי המאוחר.

מובהר, כי האמור בס"ק זה לעיל אינו חל במקרים שנקבעו לפי חוק.

ו.  חיסורים:

לא ניתן לבקש הארכות מנוי בגין חיסורים.

ז.  העברת מנוי בין לקוחות ובני משפחה:

לא ניתן להעביר מנוי מאדם אחד לשני.

ח.  המרת שירות בשירות קבוצות אימון:

לא ניתן להמיר רכישת קורס בסיסי או חלק ממנו תמורת מנוי לקבוצות האימון. כנ"ל לגבי כל מוצר אחר ולהיפך.

ט.  סיום חברות קבוצות אימון ע"י החברה:

החברה תהיה רשאית לסיים את השירות בכל עת על ידי מתן הודעה בת 7 ימים מראש ובכתב ללקוח, בכל אחד מהמקרים הבאים, על פי שיקול דעתה הבלעדי והסביר של החברה בנסיבות העניין. ואלו הם המקרים:

  1. חוסר שיתוף פעולה מצד הלקוח.
  2. התנהגות לא נאותה של הלקוח כלפי צוות עובדי החברה ו/או לקוחות החברה.
  3. הטעייה או מסירת מידע לא מספק או לא נכון לחברה.
  4. התעלמות מהנחיות החברה העלולות לסכן את הלקוח או את החברה או צדדים שלישיים.
  5. הלקוח הפר את הוראות הדין.
  6. אי תשלום במועד בגין השירותים.
  7. הלקוח הפר את תקנון המתקן והנחיותיו
  8. החברה רשאית לסיים את חברותו של כל מתאמן במקרה של הפרת התקנון, או הוראות החברה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהיה רשאית לסיים כל חברות מבלי לנמק את החלטתה וזאת בכפוף להחזר החלק הבלתי מנוצל של המנוי השוטף.

י.  אפליקציה:

  1.   כל מתאמן מחויב בהורדת האפליקציה.

1.1  מתאמן שלא יכול להוריד את האפליקציה לנייד, יוכל לבצע את כל הפעולות גם דרך מחשבו האישי. הלקוח יזדקק ללינק (קישור) ייעודי לשולחן העבודה והאפליקציה בשולחן העבודה לא תהיה ממותגת.

1.2  מתאמן ששכח את הסיסמא לאפליקציה יבצע שחזור סיסמא באופן עצמאי.

  1.   על כל מתאמן להזמין ולשריין מקום מראש לכל אימון:

2.1  כל יום חמישי בשעה 13:00, נפתחת ההרשמה לאימונים לשבועיים קלנדרים הבאים. ניתן להירשם לאימונים עד תחילת האימון, על בסיס מקום פנוי.

2.2  לקוח שאין באפשרותו להגיע לאימון אליו נרשם, באחריותו להסיר את שמו מהרשימה.

  1. ביטולי אימונים:

3.1  ניתן לבטל אימונים באופן הבא:

3.1.1  אימוני בוקר (אימונים המתקיימים בין השעות 06:00 – 11:00)– ניתנים לביטול עד השעה 21:00 ביום שלפני.

3.1.2  אימוני ערב (אימונים המתקיימים בין השעות 18:00 – 22:00)– ניתנים לביטול לכל המאוחר 4 שעות לפני תחילת האימון. לדוגמא: ככל שהוזמן אימון לשעה 19:00, ניתן לבטלו עד שעה 15:00.

3.2  "ביטול מאוחר" – ביטול אימונים שלא בטווח השעות בסעיפים 3.1.1 ו-3.1.2 בקטגוריית מתאמנים:

3.2.1  צבירה של 3 ביטולים מאוחרים במהלך חודש קלנדרי, תגרור חסימה לשלושה ימים, בתחילת החודש העוקב.

3.3  בכל הזמנת אימון האפליקציה מבקשת אישור על ההזמנה. לאחר אישור ההזמנה, לא ניתן לבטל את האימון וחלה על הלקוח מדיניות ביטולי האימונים.

3.4  לקוח שלא יבטל את הרשמתו ויעדר, ייחסם על ידי המערכת באופן אוטומטי ל-3 ימים בתחילת החודש העוקב. כלומר, המערכת תבטל את הרישומים שבוצעו ושהיו אמורים להתקיים במהלך ימי החסימה, ולא תאפשר להזמין מקום בימים אלו.

3.5  בכל המקרים המתוארים לעיל, תתקבל התראה אצל הלקוח המסבירה את סיבת החסימה.

  1. הגעה לאימונים ללא רישום:

4.1  במידה ויש מקום פנוי באימון, הלקוח יזמין מקום לאימון באפליקציה באותו הרגע ויורשה להיכנס לאימון.

4.2  במידה והאימון כבר החל רק המדריך יוכל להוסיפו לרשימה לפי שם מלא ועד סוף אותו יום קלנדרי (00:00) ועל בסיס מקום פנוי

4.3  במידה ואין מקום באימון המתאמן לא יורשה להיכנס לאימון.

  1. רשימת המתנה:

5.1  ניתן להזמין מקום לאימון מלא ולהיכנס לרשימת המתנה.

5.2  לקוחות מרשימת ההמתנה יכנסו בצורה אוטומטית לאימון במידה ויתפנה מקום עד שעתיים לפני תחילת האימון, על פי סדר הרישום.

5.3  כאשר המערכת מזהה ביטול רישום, המתאמן הראשון מרשימת ההמתנה יכנס אוטומטית כחלק מהאימון. במקביל ישלח אליו עדכון באפליקציה ובדוא"ל.

5.4  ניתן לבטל רישום זה עד 15 דקות לאחר כניסתו מרשימת ההמתנה לאימון, ופעולה זו לא תיחשב כ"ביטול מאוחר".

5.5  כל ביטול מעבר לזמן הרשום בסעיף 5.4 בקטגוריית מתאמנים יחשב כביטול לכל דבר.

5.6  הסרה מרשימת המתנה – במידה ומתאמן רשום ברשימת המתנה וידוע לו כי אינו יוכל להגיע לאימון, חלה עליו האחריות להסיר את שמו. במידה ואותו לקוח יכנס לאימון עקב ביטול של לקוח אחר והוא עצמו לא ביטל, יחול עליו סעיף 3 בקטגוריית מתאמנים.

  1. כל מתאמן יקבל התראה באפליקציה, 3 שעות לפני תחילת האימון.

7. תשלומים; אספקה ומשלוחים

א.  כרטיס האשראי שבאמצעותו מבקש המשתמש לשלם עבור שירות או מוצר דרך האתר, יהא כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

ב.  החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשבים שלה.

ג.  החברה משתמשת בחברת לאומי כארד – חברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה המובילה בישראל לצורך בדיקת ואבטחת המידע. לאומי כארד עומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי, התשלום הנו תשלום מאובטח ועומד בתקן PCI-DSS.

ד.  היה והמשתמש עושה שימוש בפרטי כרטיס אשראי של צד שלישי כלשהו, השימוש בכרטיס האשראי הנ"ל הנו על דעתו ובהסכמתו המלאה של הבעלים הרשום של כרטיס האשראי, והמשתמש יישא בלעדית באחריות המלאה וישפה את החברה באופן מיידי בגין כל תביעה ו/או דרישה של הבעלים של כרטיס האשראי או צד שלישי כלשהו (ככל שתהיה כזו) בקשר לשימוש של המשתמש בכרטיס האשראי כאמור.

ה.  המשתמש מתחייב בזאת כי כל הפרטים אותם הזין במהלך ביצוע הרכישה יהיו נכונים, מדויקים, מעודכנים ומלאים. הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים על פי דין.

ו.  אספקת המוצרים שנרכשו תבוצע באמצעות חברת שילוח. זמן המשלוח למרכז חלוקה לרוב אורך עד 14 ימי עסקים.

ז.  בכפוף לאמור בדין החל, החברה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:

(1)  כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום, מגיפה ונזקי טבע.

(2)  שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה ו/או הובלת המוצרים.

(3)  כל סיבה שאינה בשליטת החברה.

(4)  מסיבה הקשורה עם מבצע השליחות.

ח.  החזרות והחלפות:

(1)  החזרה והחלפת מוצר תתאפשר רק במקרה ולא בוצע שימוש במוצר והוא באריזתו המקורית.

(2)  במקרה של החלפה או החזרה יישא המשתמש-המזמין בעלות המשלוח.

8. מדיניות פרטיות

א.  החברה מתייחסת בכבוד לפרטיותך ומחויבת לשמור ולהגן על המידע האישי שהיא מחזיקה אודותיך. מדיניות הפרטיות להלן מתארת את האופן בו אנו אוספים מידע, סוג המידע הנאסף, אופן השימוש במידע וכן הדרך בה אתה, כנשוא המידע, יכול להסירו או לשנותו.

ב.  במדיניות זו, הביטוי "מידע אישי" משמעו כל מידע הנאסף על ידי החברה או נמסר לחברה על ידיך, שבאמצעותו ניתן באופן סביר לזהות אותך ו/או מידע המוגן על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"), לרבות, אך לא רק, שם פרטי, שם משפחה, מס' ת.ז., כתובת, מספר טלפון, דוא"ל, תאריך לידה, העדפות צריכה, מידע על אמצעי תשלום וחשבון בנק. חלק מהמידע הנאסף אודותיך אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם המידע האישי אודותיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד.

ג.  בעת השימוש באתר ו/או במסגרת ההתקשרות שלך מול החברה, אתה מסכים לכך שנאסוף, נשמור ונשתמש במידע האישי שלך באופן המתואר במדיניות זו. אינך חייב למסור את המידע האישי כאמור ומסירת המידע נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך, אולם, ללא מסירת המידע האישי, לא נוכל להציע לך את שירותינו.

ד.  המידע האישי שנאסף יישמר במאגר המידע של החברה, המתנהל על פי דין (להלן: "המאגר") ובאחריותה. השימוש באתר ו/או בשירותי החברה, מעידים על הסכמתך למדיניות פרטיות זו וכי פרטיך יישמרו וינוהלו במאגר כאמור. השימוש במידע שבמאגר יעשה בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – למטרות המפורטות להלן.

ה.  המידע האישי יישמר במאגר כאמור, בין היתר, למטרות הבאות: (א) כדי לספק לך את השירותים או המוצרים שרכשת מהחברה; (ב) ליצירת קשר כאשר החברה סבורה שקיים צורך בכך בקשר עם השירותים או המוצרים שרכשת מהחברה, לרבות בדרך של דיוור ישיר; (ג) לספק תמיכה ולטפל בבקשות או בתלונות וכן לניהול המידע על לקוחות החברה שהינם תלמידים בקורסים של החברה; (ד) למטרות שיווק, גיוס לקוחות וניהול מכירות, לרבות, אך לא רק, לצורך ניהול מועדון הלקוחות של החברה ועל מנת לספק להם מידע אודות המוצרים והשירותים המוצעים על ידי החברה או שותפיה העסקיים, בכפוף להוראות כל דין חל;

ו.  החברה תשתמש במידע האישי ובמידע האחר שנאסף בקשר עם פעילותך כמפורט לעיל ותחלוק אותו עם עובדים, שותפים, קבלנים, ספקי שירותים, יועצים וחברות מסונפות אחרות למטרות המפורטות בסעיף 8(ה) לעיל, ובכפוף לכל דין.

ז.  החברה מתייחסת לנושא האבטחה ברצינות רבה ועושה מאמצים רבים ומיישמת כלים ונהלים שונים על מנת להגן על המידע האישי שלך ולהבטיח שאיננו נגיש לגורמים בלתי מורשים. כלים ונהלים אלה מצמצמים אמנם את הסיכון לפרצות אבטחה אך עם זאת אינם מספקים בטחון מוחלט. אי לכך, החברה אינה יכולה להבטיח שירות חסין מכל טעויות, תקלות, יירוטי מידע בלתי חוקיים או גישה בלתי מורשת למידע השמור או לכל סיכוני אבטחת מידע אחרים, או לשמירה על פרטיות התקשורת שלך עם החברה.

ח.  על-פי חוק הגנת הפרטיות, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פנייה כזאת יש להפנות לחברה באמצעות דואר אלקטרוני: info@ti-swim.co.il. בנוסף, אם המידע שבמאגר משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

9. אחריות החברה

א.  החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או ללקוח ו/או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש באתר או רכישה של מוצר או שירות באמצעות האתר, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

ב.  החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה הלקוח במוצר שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר.

ג.  בכפוף לדין החל, בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר או השירות הנרכש.

ד.  החברה תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוח סבור כי המוצרים שרכש באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, הוא מוזמן לפנות לשירות הלקוחות בטלפון: 03-5400710 והנהלת החברה תטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.

ה.  החברה עושה כל מאמץ לספק למשתמשים באתר שירות תקין, רציף ובאיכות גבוהה. עם זאת, החברה אינה מתחייבת כי השירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או ללא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל החברה או אצל מי מספקיה.

ו.  ייתכן כי במסגרת השימוש באתר עשויה החברה לספק קישורים והפניות לאתרים ודפים שונים ברשת האינטרנט, המופעלים על ידי צדדים שלישיים (להלן: "אתרים מקושרים") בהם יוכל המשתמש, בין היתר, לקבל או לרכוש מוצרים ושירותים שונים. ייתכן כי באתרים ובדפים אלו יתבקש המשתמש להירשם, למסור פרטים שונים וכו'. מוסכם כי אין לחברה כל ידיעה, שליטה או אחריות לגבי הנעשה באתרים אלו. מסירת פרטים והרשמה באתרים אלו אינה כפופה למדיניות הפרטיות של החברה אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין. הגלישה לאתרים ודפים אלו, כמו גם כל פעולה אחרת שיבצע המשתמש בקשר אליהם הינן באחריותם של המשתמש ושל בעלי האתרים המקושרים בלבד ולמשתמש לא תהיה והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים ו/או עקיפים כנגד החברה ו/או מי מטעמה הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באתרים אלו.

10. זכויות קניין רוחני

א.  כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, בין אם רשומים ובין אם לאו, באתר ובכל חלק בו, לרבות (ומבלי לגרוע): תכנים, שירותים המוצעים בו, עיצוב, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול באתר, בין בממשק החיצוני, בין בקוד מקור ובין בקוד יעד – הוא של החברה בלבד או של צדדים שלישיים, לפי העניין והן מוגנות על ידי חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.

ב.  אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק , להכניס שינויים, לפרסם, לשדר, להציג, לבצע, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או לבצע הנדסת-היפוך, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, (בין אם נרשמו ובין אם לא) תמונות וטקסטים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב. כמו כן, אין לעשות שימוש באתר באופן המהווה או שעשוי להוות הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של החברה, ללא הסכמתה המפורשת לכך בכתב ומראש.

ג.  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, השם "TI – total immersion" וכן שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה של החברה בכתב ומראש.

11. הגבלת השימוש באתר

א.  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה רשאית למנוע ממשתמש מלעשות כל שימוש באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:

(1)  המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;

(2)  המשתמש הפר תנאי מתנאי תקנון זה;

(3)  המשתמש מסר לחברה פרטים שגויים או לא מעודכנים בעת רכישת השירותים או המוצרים המוצעים באתר;

(4)  המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצד ג' כלשהו, לרבות משתמשים אחרים באתר או בפעילות התקינה של האתר, לרבות אך לא רק, ביצוע הזמנות במרמה או ללא הרשאה.

12. חובות המשתמש

השימוש באתר כפוף לתנאים הבאים:

א.  הזכות לעשות שימוש במידע, בתכנים, ובשירותים המצויים באתר נתונה לשימושו האישי והפרטי בלבד של המשתמש. אין לעשות כל שימוש מסחרי בכל אלה למטרות רווח כלשהן והמשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע, בתכנים כאמור לצדדים שלישיים כלשהם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. מובהר כי אין לעשות שימוש במידע ובתכנים המתפרסמים באתר לצורך הצגתם ברשת האינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתה של החברה לכך בכתב ומראש ובכפוף לתנאי ההסכמה כאמור, אם וככל שתינתן. המשתמש מתחייב כי, למעט על פי הקבוע במפורש בתקנון זה, המשתמש יימנע מלאגור מידע ותכנים הכלולים באתר באמצעות תוכנות מסוגים שונים או יפיץ מידע ותכנים כאמור ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית או לכל מטרה אחרת.

ב.  המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר, במידע, בתכנים, בשירותים המופצים או הכלולים בו אך ורק על פי החוק ובהתאם להוראות תקנון זה.

ג.  המשתמש מתחייב שלא לקשר (link) לאתר ו/או להשתמש בו ו/או במידע, בתכנים, ובשירותים הכלולים בו לצורך העלאה, הורדה, הפצה, פרסום או שידור של: (1) מידע או חומר אחר באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת פרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת; (2) מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות או תוכן בלתי ראוי; (3) מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב של החברה ו/או של צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר; או (4) מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מראש ובכתב של החברה.

ד.  המשתמש מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או המידע ו/או התכנים הכלולים בו ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לאתר ו/או לחברה ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.

ה.  המשתמש מסכים, כי מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה, במקרים בהם החברה תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם תנאי השימוש ו/או כל דין, היא תהיה רשאית להפסיק פעילותו של המשתמש בשירותי האתר, לרבות על ידי חסימת מספר IP, להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש לרשויות הרלוונטיות ו/או לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של החברה, כי הינם נפגעים מפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או זכויות צדדים שלישיים.

13. שונות

א.  כל מחלוקות, טענות ותביעות בקשר לאתר לרבות, אך לא רק, בקשר עם התכנים והשירותים/המוצרים המצויים או המוצעים בו, ידונו על פי דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב יפו והצדדים שוללים במפורש סמכות של כל בית משפט אחר לעניין זה.

ב.  היה והוראה מהוראות תקנון זה תיקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט, אשר לא בוטלו או צומצמו.

ג.  כל השתהות של החברה בקיום זכות המגיעה לה או אי עמידה שלה על זכות המגיעה לה לפי תקנון זה או על פי דין, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור של החברה על זכות כאמור.

ד.  פירוט הסדרי הנגישות בבריכות שבהן פועלת החברה מפורסם באתר החברה: https://ti-swim.co.il/accessibility-statement/

31.05.2022